Bioetanola pārveidošanas un ūdeņraža iegūšanas procesu izpēte lietošanai kurināmā elementu iekārtās
2009
Darja Markova

Aizstāvēšana
22.12.2009. 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Kronvalda bulvārī 1, 21.auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Gatis Bažbauers, Kārlis Valters

Recenzenti
Ivars Veidenbergs, Ivars Kudreņickis, Gintaras Denafas

Darba mērķis bija izpētīt etanola autotermiskās pārveidošanas (ATR) procesu, nosakot kādi faktori un kādā veidā ietekmē iegūtās gāzes sastāvu, procesam nepieciešamā siltuma daudzumu un pārveidošanas sistēmas lietderības koeficienta vērtību, rezultātā atrodot optimālās faktoru vērtības, pie kurām var tikt iegūta maksimālā ūdeņraža koncentrācija. Darba mērķa sasniegšanai bija nepieciešams atrisināt sekojošus uzdevumus: • Izveidot bioetanola ATR procesa termodinamiskās analīzes modeli, ar kura palīdzību noteikt savstarpējās sakarības starp procesa faktoriem, kā arī to ietekmi uz pārveidotās gāzes sastāvu un procesam nepieciešamo siltuma daudzumu. Noteikt procesa faktoru vērtības, pie kurām procesā neveidojas ogleklis, kā arī tiek iegūtas minimālās oglekļa oksīda un metāna koncentrācijas un maksimālā ūdeņraža koncentrācija. • Izmantojot teorētiskās izpētes modeli, veikt optimizāciju, nosakot optimālās procesa faktoru vērtības, kas nepieciešamas maksimālā ūdeņraža iznākuma un maksimālā lietderības koeficienta ieguvei. • Pamatojoties uz teorētiski iegūtajiem optimālo faktoru vērtību diapazoniem, veikt bioetanola ATR procesa eksperimentālo izpēti. • Veikt eksperimentālo datu regresijas analīzi, rezultātā izveidojot regresijas vienādojumus, ar kuru palīdzību var noteikt ūdeņraža, oglekļa oksīda un metāna koncentrācijas atkarībā no būtiskākajiem bioetanola ATR procesa faktoriem. • Ar regresijas vienādojumu palīdzību noteikt optimālās bioetanola ATR procesa faktoru vērtības, pie kurām var tikt sasniegta maksimālā ūdeņraža koncentrācijas vērtība.


Atslēgas vārdi
Bioetanola pārveidošanas, ūdeņraža iegūšanas process

Markova, Darja. Bioetanola pārveidošanas un ūdeņraža iegūšanas procesu izpēte lietošanai kurināmā elementu iekārtās. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2009. 140 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196