Daudzfunkcionālu porainu materiālu izstrāde uz mālu un stikla atkritumu bāzes un to īpašību izpēte
2021
Andrejs Šiškins

Aizstāvēšana
29.06.2021. 14:00, Riga Technical University, Paula Valdena ielā 3/7, Rīga, Latvija

Zinātniskais vadītājs
Jurijs Ozoliņš, Viktors Mironovs

Recenzenti
Visvaldis Švinka, Danutė Vaičiukynienė, Paolo Colombo

Promocijas darbs „Daudzfunkcionālu porainu materiālu izstrāde uz mālu un stikla atkritumu bāzes un to īpašību izpēte" ir veltīts porainas keramikas iegūšanai no Latvijas māliem un sadzīves atkritumiem– stikla lauskām. Izmantojot efektīgus tehnoloģiskos paņēmienus, kā smalcināšanu dezintgratorā un šlikera uzputošanu dispergatorā ar kavitācijas efektu, darbā tika iegūta poraina un augsti poraina mālu- stikla keramika, pētītas tās īpašības un praktiskās pielietošanas iespējas. Promocijas darbs sastāv no ievada, literatūras apskata, eksperimentālās daļas, rezultātu izvērtējuma, secinājumiem un izmantotas literatūras sarkasta. Darba literatūras daļā apkopota literatūra par porainas keramikas iegūšanās metodēm, to struktūru un īpašībām, kā arī aplūkota otrreizējā stikla izmantošana keramisko materiālu iegūšanai un to īpašību modifikācijai. Darba metodiskā daļā aprakstīti pielietoti materiāli un izmantotās iekārtas, mālu-stikla blīvas un porainas keramikas iegūšanas paņēmieni, pielietotās pētīšanas metodes darbā izvirzīto mērķu un definēto uzdevumu sasniegšanai. Trešajā nodaļā analizēti un apkopoti iegūtie eksperimentālie rezultāti. Noteiktas fāzu sastāvu izmaiņas mālu-stikla maisījumā apdedzināšanās procesā. Izpētīta stikla piedevu ietekme uz keramikas stiprību spiedē, šķietamo blīvumu, porainību un ūdens uzsūci. Izmantojot rotācijas tipa granulatoru no izpētītiem sastāviem tika iegūtas porainas mālu – stikla keramikas granulas, izpētītas to īpašības, parādīta to izmantošanas iespēja celtniecības bloku ražošanā. Izmantojot tiešo uzputošanas metodi dispergatorā tika iegūta augsti poraina mālu-stikla keramika bloku un granulu formā pie dažādām apdedzināšanas temperatūrām. Darbā atrasta sakarība starp mālu-stikla keramikas apdedzināšanas temperatūru, stikla saturu , spiedes stiprību, blīvumu un īpatnējo virsmas laukumu porainas keramikas gadījumā. Eksperimentāli paradīta iegūto mālu-stikla augsti porainas keramikas pielietošanas iespējas organisko tekstila krāsvielu saistīšanai no notekūdeņiem, naftas produktu saistīšanai, porainās keramikas izmantošanai kā mitruma uzturēšanas materiālu augsnē, kā arī paradīta augsti poraina keramikas izmantošana celtniecības bloku siltuma izolācijas īpašību uzlabošanai. Izstrādāti oriģinālas tehnoloģijas pamati porainas mālu-stikla keramikas iegūšanai no Latvijas (Liepas atradnes) māliem un stikla atkritumiem. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms sastāda 126 lpp. Darbs satur 79 attēlus, 23 tabulas, un tajā izmantoti 216 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
Clay, glass, waste glass, porous ceramics,
DOI
10.7250/9789934226335

Šiškins, Andrejs. Daudzfunkcionālu porainu materiālu izstrāde uz mālu un stikla atkritumu bāzes un to īpašību izpēte. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2021. 136 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196