Kustīgas slodzes dinamiskās iedarbes uz autoceļu tiltiem eksperimentāla izpēte un novērtējums
2021
Ilze Paeglīte

Aizstāvēšana
10.12.2021. 14:15, Attālināti RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē

Zinātniskais vadītājs
Juris Smirnovs

Recenzenti
Dmitrijs Serdjuks, Algirdas Juozapaitis, Darius Bačinskas

Izmantojot tiltu pārbaudēs ar dinamisku slodzi iegūtos datus, izstrādāta tiltu dinamiskās veiktspējas novērtēšanas metode – dinamiskuma indekss, kas ļauj novērtēt jau ekspluatācijā esošu un jaunu tiltu konstrukciju dinamiskās veiktspējas līmeni, ņemot vērā tādus tilta parametrus kā laiduma garuma/augstuma attiecība, pašsvārstību frekvence, svārstību rimšanas koeficients, relatīvā vertikālā deformācija un starptautiskais seguma nelīdzenuma indekss IRI. Ar šo metodi var noteikt tiltu dinamiskās veiktspējas līmeni, neveicot pārbaudi ar dinamisku slodzi. Dinamiskuma indeksa aprēķina metodi var izmantot tiltu īpašnieki un uzturētāji, lai notieku konkrētā tilta dinamiskās veiktspējas līmeni. Darbā ir noteiktas arī maksimāli pieļaujamās dinamiskā koeficienta vērtības tipveida dzelzsbetona tiltiem, ņemot vērā Latvijā maksimāli pieļaujamās ikdienas satiksmes smagsvara slodzes. Iegūtos rezultātus var izmantot ekspluatācijā esošu vai pārbūvētu dzelzsbetona siju tiltu maksimāli pieļaujamās slodzes un drošuma novērtēšanai. Izmantojot promocijas darbā veikto pētījumu rezultātus, sniegtas rekomendācijas Latvijas valsts standarta LVS 190-11 “Tiltu inspekcija un pārbaude ar slodzi” papildināšanai ar konkrētām prasībām tiltu pārbaudes ar dinamisku slodzi veikšanai un pārbaudē iegūto rezultātu novērtējumam, ļaujot precīzāk veikt tiltu pārbaudi ar dinamisku slodzi un interpretēt pārbaudēs iegūtos rezultātus.


Atslēgas vārdi
tilts, svārstības, dinamiska slodze, dinamiskuma indekss, dinamiskais koeficients
DOI
10.7250/9789934227028

Paeglīte, Ilze. Kustīgas slodzes dinamiskās iedarbes uz autoceļu tiltiem eksperimentāla izpēte un novērtējums. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2021. 148 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196