Vadošā elektroinženiera profesijas standarts
2021
Laila Zemīte, Oskars Krievs, M. V. Kalniņš, Gunārs Valdmanis, Kristīna Bērziņa

Vadošais elektroinženieris plāno, organizē un vada elektroiekārtu1, elektroietaišu2 un energosistēmu3, kā arī to automātiskās vadības sistēmu projektēšanas darbus, pārbūves, atjaunošanas, uzturēšanas, kā arī iestatīšanu un pārbaudes darbus, diagnostiku un tehnisko ekspluatāciju energosistēmā. Vadošais elektroinženieris nodrošina iekārtu elektroenerģijas ražošanai, pārvadei, pārveidei, sadalei vai patēriņam (mašīnas, transformatori, aparāti, mēraparāti, aizsardzības un automātikas ierīces, kabeļizstrādājumi, elektropatērētāju iekārtas) projektēšanu, montāžu, ekspluatāciju, apkopi, pārbaudi un remontu, kā arī šo procesu plānošanu, organizēšanu un uzraudzību. Plāno, organizē un vada tehnisko projektu īstenošanas darbus un projektēšanu, elektroiekārtu vai energosistēmas tehnisko apsekošanu, tehniski ekonomisko izpēti, inženierrisinājumu daļas izstrādi, projektu tehnisko ekspertīzi. Argumentēti izvēlas piemērotākos risinājumus ieceres (elektroiekārtu izstrāde, projektēšana, validēšana u.c.) īstenošanai. Vada, pārrauga, analizē un risina visu sprieguma līmeņu elektroiekārtu un elektroietaišu būvniecības darbu veikšanas procesu. Veic stratēģisko plānošanu elektroenerģijas ražošanas un apgādes jomās, izstrādā un ievieš jaunas elektroenerģijas un koģenerācijas ražošanas tehnoloģijas, ieskaitot atjaunojamās enerģijas (vēja enerģijas, saules enerģijas un citu perspektīvo ražošanas avotu). Veic stratēģisko plānošanu, izstrādā un ievieš jaunas darba metodes un procesus, izstrādā būvniecības procesa inovatīvus risinājumus, izmantojot jaunākās energotehnoloģijas, kā arī kontrolē, plāno, vada un organizē citu speciālistu darbu. Veic zinātniskās pētniecības darbus enerģētikā, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un uzņēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes, un iegūtās zināšanas izmanto praksē inženierzinātņu jomā, kā arī procesu automatizācijas tehnoloģiskās un ekonomiskās efektivitātes jomā.


Atslēgas vārdi
VADOŠĀ ELEKTROINŽENIERA PROFESIJAS STANDARTS
Hipersaite
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-170.pdf

Zemīte, L., Krievs, O., Kalniņš, M., Valdmanis, G., Bērziņa, K. Vadošā elektroinženiera profesijas standarts. Rīga: 2021. 22 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196