Bioresursi ilgtspējīgai attīstībai
2021
Dagnija Blumberga, Lauma Balode, Ketija Bumbiere, Arnis Dzalbs, Zane Indzere, Antra Kalnbaļķīte, Vivita Priedniece, Jeļena Pubule, Ilze Vamža, Beate Zlaugotne, Lauma Žihare

Zinātniskā monogrāfija veltīta bioresursu lomai ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Pieprasījums pēc bioresursiem pasaulē nemitīgi pieaug. Grāmata ļauj paskatīties uz bioresursiem no cita skatu punkta, skaidrojot bioresursu vērtības noteikšanas dažādos aspektus un to vietu bioekonomikā. Planētas izdzīvošana ir cieši saistīta ar klimatneitralitāti un resursu cirkularitāti, un šī grāmata paver ceļu jaunam skatījumam uz bioresursu izmantošanu, ietverot resursu kaskāžu veidošanu, bioresursu bioekonomiskā potenciāla noteikšanu un biorafinēšanas ieviešanu. Grāmatā ir analizēti esošie un potenciālie bioresursu avoti, kā arī atrodami daudzi bioresursu kaskādveida izmantošanas piemēri, kuru analīze var kalpot par iedvesmu aktīvai rīcībai. Monogrāfijā definēti bioresursu indikatori bioekonomikā, analizējot to savstarpējās saites, izveidojot komplekso bioresursu vērtības indeksu un meklējot to līmeņatzīmes vērtības. Īpaša uzmanība veltīta vides aspektiem, iedziļinoties oglekļa, slāpekļa un fosfora apritē bioresursos, vērtējot šo elementu bilances. Monogrāfijas pamatā ir pētījumi par biotehonomikas attīstību Latvijā un citās pasaules valstīs. Monogrāfijas publicēšanas mērķis ir izplatīt projekta laikā iegūtās zināšanas pēc iespējas plašākai auditorijai. Grāmatā sniegtā informācija noder gan kā mācību līdzeklis dažāda līmeņa un programmu studentiem, gan kā ceļvedis nozares speciālistiem un politikas veidotājiem lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības sektorā.


Atslēgas vārdi
bioresursu vērtība; bioresursu avoti; kaskadēšana; biorafinēšana; bioekonomika
DOI
10.7250/9789934227035

Blumberga, D., Balode, L., Bumbiere, K., Dzalbs, A., Indzere, Z., Kalnbaļķīte, A., Priedniece, V., Pubule, J., Vamža, I., Zlaugotne, B., Žihare, L. Bioresursi ilgtspējīgai attīstībai. Rīga: RTU Izdevniecība, 2021. 483 lpp. ISBN 978-9934-22-701-1. Pieejams: doi:10.7250/9789934227035

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196