Ekspluatācijas riski un to mazināšana dabasgāzes sadales infrastruktūrā
2022
Ainārs Selickis, Ilmārs Bode, L. Jansons, Laila Zemīte

Dabasgāzes sadales tīkls ir viens no svarīgākajiem jebkuras valsts gāzapgādes sistēmas elementiem. Pašlaik Latvijā un Austrumeiropā arvien aktuālākas kļūst problēmas, kas saistītas ar drošu dabasgāzes sadales tīklu ekspluatāciju ne tikai šodien, bet arī nākotnē, jo nepārtraukti pieaug nolietojušos pazemes gāzes cauruļvadu un to infrastruktūras elementu īpatsvars. Jāatzīmē, ka dabasgāzes sadales cauruļvadu rekonstrukcijai ir diezgan plaša tehnoloģiju un materiālu izvēle, lai gan tajā pašā laikā nav universālas metodes, kas vienlīdz labi atbilstu visām situācijām. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2017/1938 (Regula 2017/1938) par dabasgāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem 1 nacionālā līmenī ir izstrādājusi Latvijas dabasgāzes piegādes drošības risku novērtējumu 2018, kā arī vadījusi un koordinējusi reģionālā līmeņa Ziemeļaustrumu gāzes koordinācijas grupas riska novērtējumu Regional Risk Assessment of Security of Gas Supply of Finland, Estonia, Latvia, Lithuania 2018.


Atslēgas vārdi
Dabasgāzes sadales tīkls, risku klasifikācija dabasgāzes sadales sistēmā

Selickis, A., Bode, I., Jansons, L., Zemīte, L. Ekspluatācijas riski un to mazināšana dabasgāzes sadales infrastruktūrā. Enerģija un Pasaule, 2022, No. 2, 1.-8.lpp. ISSN 1407-5911.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196