Interneta pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas un uzraudzības metodikas izstrāde
2022
Inga Vagale

Aizstāvēšana
03.06.2022. 11:00, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, 201. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Ģirts Ivanovs, Vjačeslavs Bobrovs

Recenzenti
Jurģis Poriņš, Aleksejs Udaļcovs, Juris Borzovs

Mūsdienās liela daļa sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu ir pieejama un izmantojama ar interneta starpniecību, tādējādi palielinot interneta pakalpojuma pieejamības lomu iedzīvotāju sociālās un ekonomiskās līdzdalības sabiedrībā sekmēšanā. Veiktie pētījumi un prognozes attiecībā uz interneta pakalpojuma lietošanu paredz ievērojamu pārraidīto datu apjoma pieaugumu turpmākajos gados, ko tostarp ietekmēs jaunu satura pakalpojumu attīstība un ieviešana. Ņemot vērā gan interneta pakalpojuma nozīmi, gan tā izmantošanas tendences, Eiropas Savienības līmenī ir izstrādāta stratēģija un noteiktas attiecīgas prasības platjoslas interneta pieejamības un tā atbilstošas kvalitātes sekmēšanai. Promocijas darbā ir novērtēts platjoslas interneta kvalitātes uzraudzības un attīstības veicināšanas ietvars, kā arī identificētas ar to saistītās nepilnības vai faktiskās piemērojamības problēmaspekti. Veikts pētījums par interneta kvalitātes rādītāju novērtējumu no galalietotāju skatpunkta un, pamatojoties uz matemātisko analīzi, izstrādāta koncepcija faktisko interneta pakalpojuma kvalitātes vērtību noteikšanai un atspoguļošanai. Īpašs uzsvars darbā likts uz objektīvu pieslēguma ātruma rādītāju novērtēšanas metožu noteikšanu un mērīšanas principu definēšanu. Sniegti priekšlikumi nepietiekama platjoslas interneta pārklājuma teritoriju noteikšanai, pamatojoties uz ģeogrāfiskā apsekojumā iegūto informāciju, kas izmantojami platjoslas tīklu izvēršanas un tam nepieciešamo investīciju plānošanai, tādējādi sekmējot universālā pakalpojuma pieejamību valstī. Apkopoti ar platjoslas interneta pakalpojuma kvalitāti saistīti pētījuma rezultāti, sniegti priekšlikumi praktiski lietojamas interneta pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas un mērīšanas metodoloģijas ieviešanai.


Atslēgas vārdi
Pakalpojuma kvalitāte (QoS), interneta kvalitātes mērījumi, platjoslas interneta ātrums

Vagale, Inga. Interneta pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas un uzraudzības metodikas izstrāde. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2022. 161 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196