Energy Management System in Climate-Neutral District Heating
2022
Ilze Siliņa

Aizstāvēšana
18.08.2022. 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Dagnija Blumberga, Ieva Pakere

Recenzenti
Gatis Bažbauers, Anna Volkova, Raimondas Grubliauskas

Centralizētā siltumapgādei (CSA) ir liels potenciāls energoefektivitātes pasākumu ieviešanai un atjaunojamo energoresursu (AER) ieviešanai un CO2 emisiju samazināšanai, jo izmantojamo AER tehnoloģiju klāsts ir plašs: biomasa, saules kolektori, siltumsūkņi un citas tehnoloģijas un to kombinācijas. Tā kā ir tik plašs efektīvāku siltumapgādes iespēju variācijas ir nepieciešama sistēmiska domāšana un nepārtraukta siltumapgādes operatoru rīcība, lai sekotu līdzi jaunākajiem notikumiem. Tāpēc energopārvaldības sistēmas (EnPS) ieviešana ir viens no veidiem, kā efektīvi kontrolēt un samazināt primārās enerģijas patēriņu organizācijā. Promocijas darbs ir izveidots kā publikāciju kopa, kura sastāv no 6 tematiski vienotām publikācijām, kas ir publicētas dažādos zinātniskajos žurnālos un ir pieejamas starptautiskās datu bāzēs. Šī rakstu kopuma mērķis ir novērtēt iespējas paplašināt energopārvaldības sistēmu, integrējot atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas, īpašu uzmanību pievēršot saules kolektoru sistēmām. Šis darbs sastāv no ievada un trīs nodaļām. Darba ievada daļā ir iekļauti: hipotēze, izvirzītie mērķi un uzdevumi, aprakstīta darba struktūra un izmantotās metodes. Pirmajā nodaļā ir veikta literatūras analīze par energopārvaldību kopējai centralizētai siltumapgādei: patērētāju daļai, pārvadei un ražošanas daļai. Kā arī apskatīti literatūras avoti par iespējamie atjaunojamiem energoresursiem centralizētajā siltumapgādē. Darba metodoloģijas daļa ir iekļauta informācija par izstrādāto metodiku un pielietotajām metodēm. Trešajā nodaļā ir aprakstīti iegūtie rezultāti- kuros tiek atspoguļoti energopārvaldības sistēma nacionālajā līmenī, pašvaldības un centralizētā siltumapgādes uzņēmuma. Darba noslēgumā ir veikti secinājumi par izstrādāto darbu un iegūtajiem rezultātiem.


Atslēgas vārdi
Energy management, climate-neutral district heating system, solar energy
DOI
10.7250/9789934227998

Siliņa, Ilze. Energy Management System in Climate-Neutral District Heating. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2022. 155 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196