Darba organizatorisko metožu pilnveidošana ergonomisko riska faktoru ekspozīcijas mazināšanai
Rīgas Tehniskās universitātes 62. studentu zinātniski tehniskā konference: sekcija "Tehnogēnās vides drošība": tēžu krājums 2022
Lana Pētersone, Jānis Ieviņš, Rasa Gaidlazda

Ergonomiskie jeb fiziskie darba vides faktori ir galvenie muskuļu, skeleta un saistaudu (MSS) saslimšanu izraisošie faktori, kuru ekspozīciju ir iespējams mazināt, pilnveidojot darba organizāciju. Pētījumā analizēta ražošanas uzņēmuma darba organizatorisko metožu pilnveidošanas iespējas ergonomisko riska faktoru ekspozīcijas mazināšanai uz elektronisko iekārtu montieriem ar mērķi definēt priekšnosacījumus darba vietu rotācijas izveidei un nepieciešamos preventīvos pasākumus ergonomisko risku ekspozīcijas mazināšanai. Pētījuma gaitā veikta CMDQ (Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire) un strukturēta anketēšana, ievācot informāciju par ergonomiskiem riska faktoriem, veselības paradumiem, MSS sūdzību izplatību un to saistību ar darbu. Ergonomisko risku novērtēšana tika veikta pēc KIM MO metodes. Balstoties novērtējumu rezultātos, definēti ergonomisko risku ekspozīcijas mazināšanas pasākumi un rotācijas priekšnosacījumi. Darba vietu rotācijas ieviešana ir sarežģīts process, tā īstenošanai ir jāņem vērā daudzu faktoru ietekme, tai jābūt balstītai ergonomisko risku novērtēšanas rezultātos. Rotācijas ieviešanas ietekmes vērtēšanai uz ergonomisko risku ekspozīcijas mazināšanu ir nepieciešams turpināt pētījumu un kontrolēt MSS sūdzību un diskomforta izplatību nodarbināto vidū.


Atslēgas vārdi
ergonomiskie riski, MSS saslimšanas, mikropauzes, darba vietu rotācija
Hipersaite
https://ebooks.rtu.lv/wp-content/uploads/sites/32/2022/03/IEVF_DCAI_studentu_tezes_AV.pdf

Pētersone, L., Ieviņš, J., Gaidlazda, R. Darba organizatorisko metožu pilnveidošana ergonomisko riska faktoru ekspozīcijas mazināšanai. No: Rīgas Tehniskās universitātes 62. studentu zinātniski tehniskā konference: sekcija "Tehnogēnās vides drošība": tēžu krājums, Latvija, Rīga, 16.-16. aprīlis, 2021. Rīga: RTU Izdevniecība, 2022, 13.-13.lpp. e-ISBN 978-9934-22-739-4.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196