Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Lāzera stara plūsmas atstarošanas izpēte veļas materiālos

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Lāzera stara plūsmas atstarošanas izpēte veļas materiālos
Nosaukums angļu valodā Reflection Investigation of Laser Light Beam of Lingerie Materials
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Inga Dāboliņa
Juris Blūms
Ausma Viļumsone
Atslēgas vārdi antropometrija, 3D mērījumi, lāzerstara atstarošana
Anotācija Darbā atzīmēts, ka cilvēka skenēšanai kā mēru iegūšanas metodei piemīt vairākas priekšrocības. Dati tiek iegūti ļoti īsā laikā, savukārt iegūto datu nomenklatūra un pielietojums ir daudz plašāks salīdzinājumā ar manuāli iegūtajiem datiem. Ķermeņa mēru iegūšanai izmantojamajās skenēšanas sistēmās tiek lietoti dažādi datu iegūšanas veidi: gaismēnas, lāzerstari u.c. Pētījumā noteikta dažādu tekstilmateriālu lāzerstara atstarošanas spēja un atstarošanu raksturojošā līkne salīdzināta ar Lamberta likumam atbilstošās difūzās atstarošanas līkni. Plānojot eksperimentu un izvēloties testējamos materiālus, sastādīta materiālu atlases matrica, kurā parādīta visu iespējamo materiālu izvēle. Eksperimenta veikšanai izvēlēti kopā astoņi tekstilmateriāli: seši veļas ražošanā izmantoti materiāli un divi papildus materiāli. Eksperimentālo datu iegūšanai lietots lāzerstars ar krišanas leņķi 0º un 45º. Salīdzināta arī rezultātu atkarība no lietotā stara viļņa garuma. Darba secinājumos minēti antropometriskai skenēšanai pieļaujamie veļas materiāli un konstatēts, kādi materiāli negatīvi ietekmē skenēšanas rezultāta precizitāti.
Anotācija angļu valodā There is mentioned that the scanning of human body as method for gaining of human measurements has several preferences. Gaining of data is possible in very short time. In comparison with manual measuring methods, scanning gets larger amount of measurements. There are several modes to gain human body measurements by scanning system: laser scanning, light beam scanning, etc. There is searched laser beam reflection capability of different textile material in the research. The description of laser reflection is compared with Lambert’s law’s characteristic. The matrix of material selection is made in process of experiment planning, all possible materials is presented in this matrix. Eight textile materials are chosen for experimental work: six lingerie and two additional materials. Laser beam with angle of incidence 0º and 45º is used to make an experiment. Result dependence of laser beam length is compared also. As a conclusion of the paper the lingerie materials suitable for anthropometrical scanning are selected and the materials inapplicable for scanning is found – those materials impact scanning result negative.
Atsauce Dāboliņa, I., Blūms, J., Viļumsone, A. Lāzera stara plūsmas atstarošanas izpēte veļas materiālos. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.3, 2008, 62.-70.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3547