Mobilā interneta pakalpojuma kvalitātes mērījumu nodrošināšanas risinājuma izstrāde
2023
Alīna Stafecka

Aizstāvēšana
15.09.2023. 11:00, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Āzenes iela 12, 201. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Vjačeslavs Bobrovs

Recenzenti
Sandis Spolītis, Juris Binde, Sarma Cakula

Ievērojot ik gadu pieaugošo ar interneta starpniecību sniegto pakalpojumu klāstu, kā arī arvien vairāk palielinoties tiešsaistes satura daudzumam, interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes rādītāji, īpaši mobilā tīkla gadījumā, kas jau tagad galalietotāju skaita ziņā būtiski pārsniedz fiksētā tīkla galalietotāju skaitu, kļūst arvien svarīgāki, izvērtējot iespēju saņemt pakalpojumu vai piekļūt saturam. Līdz ar to ir paredzēts normatīvais regulējums, kas nosaka, ka atbildīgajām institūcijām ir jānodrošina interneta piekļuves pakalpojuma atklāta un caurskatāma novērtēšana un uzraudzība. Promocijas darbā gaitā veikts pētījums, kurā izskatīts un novērtēts interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes uzraudzības un novērtēšanas process, kas balstās mērījumu veida izvēlē atkarībā no normatīvā regulējuma prasībām un mērījumu veikšanas mērķiem, mērījumu ietekmējošiem faktoriem un citiem tehniskiem un regulatīviem aspektiem. Papildus regulējumā noteiktām normām promocijas darbā tiek piedāvāti un praktiski izvērtēti papildu mērījumu iekārtu izvietošanas kritēriji, kuru pamatā ir signāla parametru izvērtējums. Darba rezultātā izstrādātas interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumu veikšanas vadlīnijas, kas paredz konkrētu darbību un nosacījumu kopu, nosakot mērījumu veikšanas laikus, mērījumu iekārtu izvietojumu, references parametru vērtības un citus nosacījumus, lai nodrošinātu mērījumu procesa atklātumu un caurskatāmību, kā arī mērījumu rezultātu salīdzināmību un objektivitāti.


Atslēgas vārdi
Internets, LTE, kvalitāte, iekārtu izvietojums, drive-test
DOI
10.7250/9789934229558

Stafecka, Alīna. Mobilā interneta pakalpojuma kvalitātes mērījumu nodrošināšanas risinājuma izstrāde. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 155 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196