Datu aplenkuma analīzes (DEA) izmantošana uzņēmumu finanšu snieguma efektivitātes pētījumā
Daugavpils universitātes 18. starptautiskā zinātniskā konference "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2023" 2023
Irina Voronova, Judīte Jakubāne

Pētījuma mērķis ir izpētīt piena ražošanas uzņēmumu finanšu snieguma efektivitāti. Pētījuma objekts ir 15 Latvijas piena ražošanas uzņēmumi, kuri pārstāv visus Latvijas reģionus un pēc tiesiskās formas ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību un Akciju sabiedrības. Autori veica bibliometrisko analīzi par pamatu ņemot datu aplenkuma analīzi (Data Envelopment Analysis), laika periodam 1987. –2023., akcentējot uzmanību, ka metode tiek pielietota ne finanšu nozares jomā. Sākotnējā meklēšanā tika iegūti 803 rezultāti no Scopus datu bāzes. Bibliometriskā pētījuma rezultāti liecina par pieaugošu interesi par DEA izmantošanu tādās jomās kā augstākā izglītība, viesmīlība un oglekļa emisijas veiktspēja. Iegūtie rezultāti tika vizualizēti, izmantojot VOSviewer rīku. Pētījumā sniegts īss ieskats datu aplenkuma analīzes (DEA) pielietojuma metodikai. Pēc autoru sākotnējo datu analīzes izpētes tiek secināts, ka līdz šim nav veikti nekādi pētījumi par piena ražošanas uzņēmumu darbības efektivitāti Latvijā, pielietojot DEA metodi. DEA metodes aprēķinā autori izvēlējās 2 ieejas vērtības un 2 izejas vērtības. Izvēlētās ieejas vērtības ir darbinieku skaits un bilances aktīvi, bet izejas vērtības ir neto apgrozījums un bruto peļņa. Pētījuma rezultāti sniedz priekšstatu par piena ražotāju uzņēmumu efektivitāti Latvijas reģionu kontekstā. Tādējādi pētījums dos inovatīvu ieguldījumu esošajā statistikā par piena ražošanas uzņēmumu saimniecisko darbību. Pētīšanas metodes ir bibliometriskā, zinātniskās literatūras analīze, gadījuma analīze, datu vizualizācija izmantojot VOSviewer rīku. Atslēgas vārdi: efektivitāte, datu aplenkuma analīze, DEA, bibliometriskā analīze, VOSviewer rīks, piena ražošanas nozares uzņēmumi.


Atslēgas vārdi
efektivitāte, datu aplenkuma analīze, DEA, bibliometriskā analīze, VOSviewer rīks, piena ražošanas nozares uzņēmumi.

Voronova, I., Jakubāne, J. Datu aplenkuma analīzes (DEA) izmantošana uzņēmumu finanšu snieguma efektivitātes pētījumā. No: Daugavpils universitātes 18. starptautiskā zinātniskā konference "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2023", Latvija, Daugavpils, 20.-21. oktobris, 2023. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2023, 37.-38.lpp. ISBN 978-9984-14-996-7.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196