Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Koka būvniecībā izmantojamās ekoloģiskās stratēģijas

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Koka būvniecībā izmantojamās ekoloģiskās stratēģijas
Nosaukums angļu valodā Ecological Strategies Available in Wood Construction
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Vilnis Kazāks
Kārlis Kazāks
Atslēgas vārdi Ekoloģiskās stratēģijas, koka būvniecība, ekoloģija
Anotācija Ekoloģiskā, naturālā vai zaļā dzīvesveida popularizācija praksē arvien biežāk tiek izmantota nevis reālu ieguvumu nopamatošanai, bet gan ekonomisku priekšrocību iegūšanai tirgū. Lai izskaidrotu lietotājiem zaļā dzīvesveida kvalitātes un to pārbaudes iespējas, vispirms nepieciešams plaša informācijas apkopošana un sistematizācija pēc lietotājiem ērti saprotamiem kritērijiem. Darbā šiem mērķiem izmantota kritēriju sakārtošana atbilstoši populārākajām ražošanas shēmām. Ieviešot ekoloģiskā dizaina stratēģiju jēdzienu, kā sava veida plānu kurš aptver priekšmetiskās vides izpētes, projektēšanas, ražošanas, izplatīšanas, tirgošanas, servisa un iznīcināšanas fāzes, un veicot mērķtiecīgu zaļo ideju ieprojektēšanu visos šajos etapos, varam panākt pietiekoši konkrētu kritēriju ieviešanu un produktu ekoloģisko kvalitāšu korektu atspoguļojumu zinātniski precīzā pierakstu sistēmā. Šobrīd, šo jautājumu risināšanai dažādu valstu praksē pielieto atšķirīgas metodoloģijas un mūsu priekšrocības ir sistēmas padziļināta izpēte un papildināšana ar būtiskiem jauninājumiem koka mēbeļu un māju ekoloģiskā izveidē un novērtēšanā, piemēram, koka virsmu apstrādes paņēmienos.
Anotācija angļu valodā Ecological, natural or green living popularization more and more widely are used not as an argument for real benefit but as economical advantage in market. In order to explain for users potentials of quality and to prove positive aspects of green living at first is necessary to summarize all existent information and systematize it in easy usable criterions and standards. In paper for those aims is used classification in popular production schemes. To establish conception of ecological design strategy as a plan which involves subject environment research, design, production, distribution, selling, service and utilization phases and to work out green idea development in all those steps we can achieve enough particular adoption and display quality aspects in scientific system. To deal with this problem many different countries applies various methodologies but our advantage is deep research of this system and supplements it with fundamental questions about wooden furniture and wooden house ecological development and valuation – for example working out new methods of wooden surface treatments.
Atsauce Kazāks, V., Kazāks, K. Koka būvniecībā izmantojamās ekoloģiskās stratēģijas. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.3, 2008, 38.-44.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3687