Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijā no 17. gs. līdz mūsu dienām lietoto un darināto mežģīņu kolekciju un paraugu klasifikācijas sistēmas izveide

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijā no 17. gs. līdz mūsu dienām lietoto un darināto mežģīņu kolekciju un paraugu klasifikācijas sistēmas izveide
Nosaukums angļu valodā Classification of Laces Produced and Used in Latvia in Different Ages
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Dagmāra Prīberga
Atslēgas vārdi Mežģīnes.Izpēte.Klasifikācija
Anotācija D. Prīberga. Latvijā no 17. gs. līdz mūsu dienām lietoto un darināto mežģīņu kolekciju un paraugu klasifikācijas sistēmas izveide Saskaņā ar UNESCO Konvenciju (spēkā no 20.04.2006.) par nemateriālo kultūras mantojumu, Latvijā tiek veidots nemateriālo vērtību saraksts. Saraksta izveidei ļoti svarīgi apzināt dažādu prasmju izplatību un unikalitāti Latvijas novados (pilsētās, pagastos). Lai apzinātu unikālās un izzūdošās mežģīņu darināšanas prasmes, kādas raksturīgas dažādiem Latvijas novadiem, laikā no 1993. gada līdz 2005. gadam tika veiktas vairākas ekspertu un iedzīvotāju aptaujas, izmantota speciālā un populārā literatūra, ikonogrāfiskais materiāls – gleznu un laika biedru zīmējumu kopijas, tautas mākslas meistaru darbi, privātie arhīvi, kā arī izmantotas empīrisko un teorētisko zināšanu likumsakarības. Visnozīmīgākā vieta ir ierādīta lietiskiem pieminekļiem no Latvijas Vēstures muzeja, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja „Mencendorfa nams” rīdzinieka māja - muzeja, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja, Cēsu un Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja, Rundāles pils muzeja, Rundāles pils muzeja filiāles „Kurzemes hercogu kapenes” tekstiliju krājumu kolekcijām. Pētījuma rezultātā savāktā informācija ir atlasīta, sašķirota un klasificēta. Konkrētā datu bāze sakārto informāciju par ažūrajām tekstilijām Latvijā, atbilstoši kādai no mežģīņu tipa un laika perioda pazīmēm. Datu bāze veidota no skenētiem attēliem, kur katram no tiem piesaistīts īss atainotā objekta apraksts. 2007. gadā datu bāzē ir apskatāmi 254 attēli ar aprakstiem, tai skaitā 102 vienības no Latvijas muzeju tekstiliju fondiem, 21 bibliogrāfijas materiālu apraksts un 131 vienība no privātkolekcijām. Nākotnē datu bāze tiks paplašināta, sadarbojoties arī ar citiem muzejiem, arhīviem, bibliotēkām un privātpersonām. Kopīgās datu bāzes pilnveidošana tiks realizēta pa posmiem, katram darbības gadam nosakot konkrētu izpildes termiņu un darba apjomu. Piemēram, lai risinātu jau esošās datu bāzes pieejamības un saglabāšanas problēmas, plānots līdz 2008. gada beigām internetā izveidot pieejamu tiešsaistes attēlu datu bāzi ar meklēšanas iespējām, tā nodrošināt pieprasītāko informācijas resursu pieejamību.
Anotācija angļu valodā D. Priberga. Classification of Laces Produced and Used in Latvia in Different ages The list of nonmaterial cultural values is formed in Latvia in accordance with UNESCO convention (from 20.04.2006.) about the cultural heritage. Forming the list it is very important to study the habitat and uniqueness of different crafts in Latvia. From 1993 till 2005 the various polls of inhabitants and experts were done, searched special and widely known literature, iconographic material – the copies of paintings and the drawings of contemporaries, the articles of folk art, private archives, as well as, used the regularities of empiric and theoretical knowledge. The most significant are material memorials from collections of the Latvian Historical Museum, the Museum of History and Shipbuilding of Riga, Riga’s house-museum “Mercendofa names”, the Local History and Art Museum of Madona, Museum of History and Art of Aizkraukle and Cesis, the Museum of Rundall Castle and textile collections of the branch of the Museum of Rundall Castle “The crypts of dukes of Kurzeme”. After collecting knowledge about laces and lace handicrafts a selection, a study of technology, a classification system and descriptions of objects for a data basis of laces used and produced in Latvia in different ages has been made with one objective – to open a museum and private collections for exhibition and scientific research. The information gathered during the research has been selected, sorted and classified. The particular data base arranges the information by open-work textiles in Latvia corresponding to one of the lace type and time period indications. The data base is created from scanned pictures with an additional short description to each of it. In the year 2007 there are 254 pictures with descriptions in the data base including 102 units from the textile funds of Latvian museums, 21 bibliographical material descriptions and 131 units from private collections. In the future the data base will be enlarged by cooperating with other museums, archives, libraries and individuals. The development of the data base will be carried out step by step, setting a specific term and amount of work each year. For instance, to solve the problem of accessibility and conservation of the existent data base it is planned to develop an online picture data base with searching options on the internet till the end of 2008 to provide the accessibility of the most merchantable information resources.
Atsauce Prīberga, D. Latvijā no 17. gs. līdz mūsu dienām lietoto un darināto mežģīņu kolekciju un paraugu klasifikācijas sistēmas izveide. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.3, 2008, 94.-102.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3690