Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas šūšanas uzņēmumu pārprofilēšanās iespējas un nosacījumi

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas šūšanas uzņēmumu pārprofilēšanās iespējas un nosacījumi
Nosaukums angļu valodā The Restructuring Possibilities and Conditions of Latvian Sewing Companies
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Inese Ziemele
Uģis Briedis
Dana Beļakova
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: šūšanas rūpniecība, ražošanas izmaksas, darba samaksa, konkurētspēja
Anotācija Ievērojot tekstilnozares līdzšinējos ieguldījuma apmērus valsts ekonomiskajā potenciālā un simptomus, kas liecina par stagnācijas izpausmēm, kā arī sagaidāmo ārējo faktoru negatīvās ietekmes palielināšanos, sakarā ar tekstilizstrādājumu un apģērbu ārējās tirdzniecības nosacījumu liberalizāciju, piedāvāta stratēģiska izstrādne iespējamo iekšējo un ārējo negatīvo faktoru radīto draudu minimizācijai saglabājot un veidojot no jauna lielas un vidējas ražotnes, kā arī pārprofilējot sarukušos uzņēmumus mazās ražotnēs un modes salonos. Esošajos un no jauna veidojamajos lielajos un vidējos uzņēmumos nepieciešams nodrošināt tehniski un tehnoloģiski nokomplektētu, noslēgtu produkta ciklu no šķiedras ražošanas un modeļa skices līdz gatavam šūtam izstrādājumam, mazajām ražotnēm ieteikts veikt specifisku, deficītu izstrādājumu (darba, aizsargapģērbu, lielizmēra korsešizstrādājumu) ražošanu gan vietējam, gan ārējam tirgum, bet modernajos modes salonos piedāvāts jāievieš inteliģentās informācijas tehnoloģijas automatizētai indivīda mēru nolasīšanai un turpmākai apģērba automatizētai mākslinieciskai projektēšanai, tādējādi samazinot individuāli sniedzamo pakalpojumu izpildes laiku un cenu, paplašinot lietotāju loku.
Anotācija angļu valodā Noticing the textile industry former investment sizes in the state economic potential and symptoms, what testifies of the stagnancy displays, as also increase of the negative influence of the prospective outwardly factors, in connection with the liberalization of the conditions in external textile trade, for the possible minimize of the threats created by the internal and outwardly negative factors, have offered the strategicic elaboration for the maintenance and forming of the new large enterprises and middle productions, as also by the reorganization diminishing enterprises in the little productions and in the fashion salons. In the being and in new form large and middle enterprises must be ensured the technical and technological completed and concluded product cycle from a fiber production and model sketch till the ready sewn good; for small companies it needs to execute the production of specific and deficits goods (work and protective clothing, big sizes lingerie) for both - local and external markets; but in the fashionable salons necessary to itroduce the intellectual information technologies for the collecting of human anthropometry’s measurements and further for automated design of the garments thus diminishing the time and price of individual service and extending users bosom.
Atsauce Ziemele, I., Briedis, U., Beļakova, D. Latvijas šūšanas uzņēmumu pārprofilēšanās iespējas un nosacījumi. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.2, 2007, 60.-65.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4046