Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Grupu darba analīze SIA New Rosme

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Grupu darba analīze SIA New Rosme
Nosaukums angļu valodā Analysis of Team Work in Factory New Rosme
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Irina Bendorius
Inese Ziemele
Atslēgas vārdi korsešizstrādājumu ražošana, grupu darbs, darba ražība
Anotācija Lai saglabātu ražošanu Latvijā, kā arī sakarā ar izstrādājumu pasūtījumu apjomu nozīmīgajām svārstībām, jāsaprot, ka nav iespējams strādāt ar vecajām darba metodēm un jādomā par darba organizācijas veida maiņu ražotnēs. 2008.gada 1.ceturksnī veikts pētījums Latvijas šūšanas uzņēmumā, kur organizēts grupu darbs (team work) korsešizstrādājumu izgatavošanai, apvienojot grupās 5 - 7 cilvēkus, izmantojot plūsmas darba vajadzībām iepriekš iegādātās šūšanas iekārtas. Veikta darba raksturotāju apzināšana brigāžu/komandu darba organizācijas veidam, tos pretstatot plūsmas darba organizācijai. Apskatīts brigādes darba laukuma iekārtojums, novērtēta iekārtu veidu noslodze visā testa periodā. Analizēta brigādes kopējās un viena strādājošā vidējās ražības atkarība no brigādes komplektācijas, no pasūtījuma lieluma un no izgatavojamo modeļu darbietilpības. Apkopotā informācija par brigāžu/komandu darba priekšrocībām salīdzinājumā ar plūsmu darba organizācijas formu rosina arvien plašāk šūšanas uzņēmumos lietot komandu darba metodes.
Anotācija angļu valodā To save a production in Latvia, and also in connection with the considerable vibrations of orders volumes for sewing goods, it is needed to understand that it is not possible to work with the old methods of work and it is needed to think for the exchange of type of work`s organization. In the first quarter of 2008 research in Latvia`s sewing factory is executed, in which is organized teams work for the production of the brasses. There are uniting 5 - 7 persons in one group. They are using for necessities of sewing lines purchased sewing machines. The awareness of characterizing of organization for team`s work is executed, contrasting them to characterizing of sewing line`s work. The device of area of team`s work is examined, loading of the machines is appraised in all of period of test. There are analysed the total team`s and worker`s productivity dependence from the team’s completion, from the size of orders and from labour intensiveness of the made models. The generalized information about advantages of team work by comparison to the form of work organization for sewing lines induces all more spacious in sewing companies to utilize the methods of commands work.
Atsauce Bendorius, I., Ziemele, I. Grupu darba analīze SIA New Rosme. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.3, 2008, 88.-93.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4261