Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Studentu politiskās orientācijas

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Studentu politiskās orientācijas
Nosaukums angļu valodā Political Orientation of Students
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.4. Socioloģija un sociālais darbs
Autori Gunārs Ozolzīle
Atslēgas vārdi politiskā kultūra, politiskā sistēma, demokrātijas konsolidācija
Anotācija Rakstā analizētas divu Latvijas augstāko mācību iestāžu - Rīgas Tehniskās universitātes un Baltijas Starptautiskās akadēmijas, studentu politiskās orientācijas. Pētījumā izmantota vienkāršā nejaušā izlase (N=492). Autors balstās uz demokrātijas pozitīvās konsolidācijas konceptu. Demokrātiskas politiskās sistēmas konsolidācija beidzas ar pilsoniskas politiskās kultūras izveidošanos, ko var uzskatīt par demokrātijas sociokulturālo pamatu ielikšanu. Šis process ir ilgstošs un saistīts ar paaudžu nomaiņu. Studentu politisko kultūru raksturo dažādas, arī pretrunīgas politiskās orientācijas. Ja šīs orientācijas mēģinām „ieslodzīt” klasisko politisko ideoloģiju prokrusta gultā, tad nosacīti var runāt gan par liberālām, gan par sociālistiskām, gan par anarhistiskām politiskām ievirzēm. Aptaujā iegūtie dati apstiprina Latvijas politikas pēdējā laika centrālās problēmas - varas leģitimitātes, aktualitāti. Arī studentu vidē vērojama sabiedrībā jau ilgstoši pastāvošā parādība - atsvešināšanās starp politisko eliti un tautu. Mūsu politiķiem neuzticas deviņas desmitdaļas aptaujāto studentu. Pozitīvi konsolidēta demokrātija nav iespējama bez sabiedrības locekļu izpratnes par to, kas ir tiesiska valsts. Par to, ka tiesiskās apziņas „līmenis“ mūsu sabiedrībā nav visai augsts liecina arī studentu aptaujā iegūtie dati. Vairāk nekā trešdaļa respondentu izvairītos no nodokļu maksāšanas, ja vien tas būtu iespējams. Turklāt, viņi neuzskata šādu rīcību par noziegumu. Jautājums par to, cik brīvam ir jābūt brīvajam tirgum, vēl joprojām strukturē demokrātisko valstu politisko spektru un šķeļ sabiedrības. Arī aptaujātajiem studentiem ir visai pretrunīgi priekšstati par liberālas sociāli atbildīgas tirgus ekonomikas funkcionēšanas pamatprincipiem. Studenti skeptiski vērtē iespējamās pozitīvās izmaiņas valsts pārvaldes institūciju darbā nākotnē. Piemēram, nav ticības tam, ka tuvākajos gados tiks ieviesta kārtība valsts iestādēs un ierēdņi sāks rūpīgāk pildīt savus pienākumus, tiks sakārtoti likumi un pārvarētas pretrunas likumdošanā, sāks kārtīgi strādāt policija, tiesa un likumpārkāpēji saņems taisnīgu sodu.
Anotācija angļu valodā Political orientations of students of two higher educational establishments – Riga Technical University and Baltic International Academy are analysed in this article.Simple casual selection is used in this research. (N=492). The basis of this research is the concept of democratic positive consolidation.The consolidation of democratic political system ends with the development of civic political culture,which could be considered as the basis of democratic socioculture. This process is long and it is connected with the change of generations. The political culture of students is characterized by different,sometimes even contradictory political orientations. If we try to classify them according the ordinary political ideologies when we can speak of liberal,socialistic and anarchistic political tendencies. The data of this inquiry confirms the central problems of the politics of Latvia during the last period – the topical problem of legitimization of state power.Among students we can also notice the phenomenon that exists in the society for a long time – alienation between political power elite and ordinary people.Nine tenth of inquired students do not trust our politicians. Positively consolidated democracy cannot exist without understanding of society what is a law-based state.The data of students’ inquiry shows that legal awareness in our country is not very high. More than third of respondents would avoid paying taxis if it was possible. They also do not consider it a crime. The understanding of the free market is different in various parts of society and it splits society and structure political powers in the country. The inquiry of students also shows quite contradictory points of views about basic principles of functioning of liberal and socially responsible free market economy. Students are very sceptical about possible positive changes in the state administration in future. For instance, nobody believes that in the nearest future state administration will be improved and civil servants will work better that contradictions in legislation and law will disappear,that police and judicial system will improve their work and offenders and law breakers will be fairly punished.
Atsauce Ozolzīle, G. Studentu politiskās orientācijas. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.14, 2008, 132.-143.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 5308