Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Mūsdienu etiķete: tradīcijas un inovācijas

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Mūsdienu etiķete: tradīcijas un inovācijas
Nosaukums angļu valodā Nowadays Etiquette: Traditions and Noveltys
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Zanda Lejniece
Atslēgas vārdi saskarsme, etiķete ,uzvedības kultūra, uzvedības normas, tradīcijas, inovācijas.
Anotācija XXI gs. iezīmējas ar būtiskām pārmaiņām sabiedrības ekonomiskajā, politiskajā un kultūras dzīvē, izraisot atbilstošas korekcijas arī cilvēku savstarpējās attiecībās un saskarsmē Saskarsmes kvalitāti ietekmē etiķete – uzvedības normas, kuras cilvēki pielieto savstarpēji kontaktējoties. Etiķete saistīta ar personības iekšējo kultūru, tās mērķis ir regulēt, harmonizēt un estetizēt cilvēku attiecības sabiedrībā. Mūsdienu sabiedrības dinamiskās dzīves neizbēgams pavadonis ir daudzveidīgi jauninājumi, kas savukārt izvirza jautājumu par tradīciju un inovāciju lomu sabiedrības attīstībā. Tradīcijas ir vēsturiskais mantojums, pieredzes uzkrāšanas, saglabāšanas un tālāknodošanas mehānisms. Etiķetē tradīcijas visspilgtāk iezīmējas daudzveidīgajās vispārcilvēciskajās uzvedības normās. Inovācija – jauninājums, jaunievedums, tā ir kreatīva darbība un tās rezultāti. Inovācijas veidojas kā atbildes reakcija uz sabiedrības dzīvē izveidojušos pretrunu vai nepilnību un nodrošina sistēmas – šajā gadījumā – etiķetes – elastīgumu. Strauja inovāciju veidošanās mūsdienu etiķetē saistīta ar vairākiem objektīviem faktoriem: 1) sabiedrības globalizācija rada nepieciešamību veidot vienotas uzvedības normas starptautiskajā lietišķajā saskarsmē, kas nodrošinātu iespēju vieglāk kontaktēties dažādu nacionālo kultūru pārstāvjiem ar atšķirīgiem uzvedības standartiem; 2) demokratizācija un uzvedības modeļa racionāls pamatojums nodrošina etiķetes normu elastīgāku un daudzveidīgāku pielietošanu atbilstoši situācijai; 3) jauno tehnoloģiju ienākšana darba vidē un sadzīvē izvirza nepieciešamību veidot to pielietošanas standartus; 4) jaunu, iepriekš nebijušu vai mazizplatītu sociālu situāciju veidošanās (piem., viendzimuma laulības) determinē tām atbilstoša uzvedības modeļa rašanos. Visvairāk jauninājumu mūsdienās saistās ar personas ārējā tēla veidošanu, kas pakļauta strauji mainīgajām modes tendencēm. Pašreizējā periodā etiķetes normas mainās un koriģējas aptuveni 5 -7 gadu laikā.
Anotācija angļu valodā The 21st century is marked by radical changes in economic, political and cultural life causing corresponding corrections in interrelationship among people and social intercourses. The quality of the social intercourse is partly determined by etiquette – behavioral norms applied during the process of communication. Etiquette is closely connected with the inner culture of an individual, its aim being the regulation, harmonization and anesthetization of human relations in the society. Dynamic development of the modern society introduces different innovations which, in their turn, raise the question of the role of traditions and innovations in social processes. Traditions are a historical heritage, a mechanism of accumulating, preserving and transferring experience. In etiquette the traditions are most strikingly marked in general human behavioral norms. Innovation, i.e., upgrade, novelty is a creative activity and its results. Innovation emerges as a response to contradictions in the life of the society and makes the system – in this case – etiquette flexible. Fast formation of innovations in modern etiquette takes place due to several objective factors: (1) the globalization of society necessities the formation of unified behavioral norms in international intercourse which facilitates easier contacts with the representatives of different national cultures featuring different norms of behavior; (2) democratization and rational substantiation of the model of conduct ensures a more flexible and versatile use of the etiquette corresponding to the particular situation; (3) development of the new technologies and their introduction into the surroundings and social life requires the formation of their standards of application; (4) formation of new formerly very rarely observed situations (e.g., unisex marriages) causes the emergence of the corresponding model of conduct. Most innovations today pertain to the formation of a person’s outer image which is subject to quickly changing fashion tendencies. Nowadays the etiquette standards change every 5-7 years and are adjusted correspondingly.
Atsauce Lejniece, Z. Mūsdienu etiķete: tradīcijas un inovācijas. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.14, 2008, 144.-151.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 5320