Imitācijas modelēšanā bāzēta piegādes ķēžu dinamikas analīze
Promocijas darbs 2008
Jūlija Petuhova

Zinātniskais vadītājs
Jurijs Merkurjevs

Recenzenti
Kārlis Šadurskis, Jurijs Tolujevs, Andrzej Dzielinski

Promocijas darbs ir veltīts imitācijas modelēšanā bāzētai piegādes ķēžu dinamikas analīzei ar mērķi paaugstināt to plānošanas un vadīšanas efektivitāti stohastiskā darbības vidē. Izvirzītā mērķa sasniegšanai veikta vienprodukta krājumu vadības sistēmas imitācijas modelēšanas metodikas izstrāde piegādes ķēdes, kas darbojas uz patērētājiem orientētā tirgū, imitācijas modeļa izveidei un analīzei. Izstrādātā metodika atšķiras no vispārējas imitācijas modelēšanas metodikas ar to, ka integrē imitācijas modelēšanas tehnoloģiju un krājumu vadības sistēmas izstrādes raksturīpašības, kas ievērojami vienkāršo konkrētās sistēmas imitācijas modeļa izstrādi un izmantošanu. Darbā ir analizēts nenoteiktības faktoru svarīgums piegādes ķēdes plānošanā un vadīšanā un izstrādātas statistikā un varbūtību teorijā bāzētas analītiskās metodes piegādes ķēdes darbības stabilitātes novērtēšanai patērētāju pieprasījuma nenoteiktības apstākļos. Piedāvāto un imitācijas modelēšanā balstīto metožu praktiskās realizācijas rezultāti ir savstarpēji salīdzināti, lai analizētu metožu izmantošanas priekšrocības un trūkumus. Analizējot vairākas iespējas stabilizēt piegādes ķēdes darbību patērētāju pieprasījuma un piegādes laika nenoteiktības apstākļos, tika secināts, ka lietderīgi ir izmantot centralizētas informācijas apmaiņas stratēģiju un ka dažādas krājumu vadīšanas stratēģijas ietekmē piegādes ķēdes darbības stabilitātes rādītāju – bulvipa efekta lielumu. Vienprodukta krājumu vadības sistēmas imitācijas modelēšanas metodikas praktiskas pielietošanas rezultātā ir izstrādāts krājumu vadības sistēmas ar servisatkarīgo tirgus pieprasījumu imitācijas modelis, kas modelē tieši dinamisku un konkurētspējīgu, mūsdienu tirgus prasībām atbilstošu krājumu vadības sistēmu. Veiktā imitācijas modelēšanā bāzētā pētījuma rezultātā ir izstrādāti priekšlikumi krājumu vadības sistēmas darbības uzlabošanai, regulējot nozīmīgus sistēmas vadības parametrus un ņemot vērā atkarību starp sasniegto patērētāju apkalpošanas servisa līmeni un tirgus pieprasījumu.


Atslēgas vārdi
piegādes ķēdes, imitācijas modelēšana, bulvipa efekts

Petuhova, Jūlija. Imitācijas modelēšanā bāzēta piegādes ķēžu dinamikas analīze. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2008. 201 lp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196