Toxicity Tests for Ensuring Succesful Industrial Wastewater Treatment Plant Operation, Scientific Proceedings of Riga Technical University
2009
Beata Cēbere, Normunds Zelčāns, Daina Kalniņa, Elīna Strade

Rūpnieciskie notekūdeņi ir sarežģīti un var būt piesārņoti ar nebiodegradabliem un toksiskiem organiskajiem savienojumiem , kas var būt drauds apkārtējai videi. Ķīmiskās analīzes nevar dot pietiekamu informāciju par ūdeņu piesārņojumu raksturu. Pilnīgai notekūdeņu izvērtēšanai ir jāietver arī ekotoksikoloģiskie testi, īpaši svarīgi tas ir kompleksiem notekūdeņiem. Mūsu literatūras izpētē mēģinājām noteikt, kas ir piemērotākā ūdens toksikoloģijas metode notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdes toksicitātes monitoringam. Pētījumā aprakstīti dažādi organismu veidi, kas pārstāv dažādus trofiskos līmeņus un daudzas dažādas sugas, kuras tiek izmantotas ūdens toksicitātes testos. Toksicitātes raksturojums ir nepieciešams gan ieplūstošiem, gan izplūstošiem notekūdeņiem no attīrīšanas iekārtām. Lai pārbaudītu bioloģisko attīrīšanas iekārtu ieplūdi, ir svarīgi izmantot toksicitātes testos aktīvo dūņu mikroorganismus. Plašāk izmantotie toksikoloģiskie testi ir respirometrija un bioluminescences toksikoloģijas testi. Respirometrijas toksicitātes testi ir viegli, ātri un arī nav dārgi salīdzinot ar citām pieejām. Arī bioluminescence ir plaši izplatīta un visvairāk šeit izmantotā testa sistēma ir Microtox. Veikta toksicitātes testu salīdzināšana. Starptautiskās, nacionālās un reģionālās varas iestādes izmanto šos testus, lai sasniegtu dažādus regulatoros un likumdošanas mērķus. Biotestēšanas nozīme ir arī uzsvērta ES likumdošanā.


Atslēgas vārdi
bioluminescence methods, respirometry methods, toxicity tests, wastewater bioassesment

Cēbere, B., Zelčāns, N., Kalniņa, D., Strade, E. Toxicity Tests for Ensuring Succesful Industrial Wastewater Treatment Plant Operation, Scientific Proceedings of Riga Technical University. Environmental and Climate Technologies. Nr.3, 2009, 46.-54.lpp. ISSN 1691-5208.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196