Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijā audzēto kaņepāju šķiedru kvalitātes vērtējums

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijā audzēto kaņepāju šķiedru kvalitātes vērtējums
Nosaukums angļu valodā Latvian Hemp Fiber Quality
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ilze Baltiņa
Guntis Strazds
Zaiga Zamuška
Atslēgas vārdi kaņepāju šķiedra, īpašības, stiprība, pagariājums, rupjums, lineārais blīvums, tīrība, garums, lokanība
Anotācija Ar katru gadu aizvien vairāk cilvēki pievēršas veselīgam, ekoloģiskam un videi draudzīgam dzīvesveidam. Videi draudzīgs dzīvesveids nenozīmē vien to, ka tiek lietotas dabiskas preces, bet arī to, ka tiek pievērsta uzmanība preces ražošanas un iegūšanas procesam. Dabiskā šķiedra, kas izceļas ar savām labajām īpašībām un kuras ražošanas procesā nav nepieciešams izmantot ķimikālijas ir kaņepāji. Kaņepāju audzēšanu valstīs aizvien vairāk sāk ieviest arī tāpēc, ka tām nav īpaši vajadzīgi kādi klimata apstākļi, tās ir viegli audzēt un viegli novākt. Visā pasaulē paplašinās kaņepāju šķiedru pielietojums gan tradicionālās tekstilijās, gan tehniskajā tekstilā. Latvijas klimats ir piemērots šo šķiedru audzēšanai. RTU Tekstilmateriālzinību laboratorijā tika pētītas Latvijā audzēto kaņepju šķiedru īpašības un tās salīdzinātas ar tādas pašas šķirnes kaņepāju šķiedru īpašībām, kas audzētas Vācijā un tiek izmantotas tekstiliju ražošanā. Tika noteiktas tādas īpašības kā šķiedru lineārais blīvums, garums, lokanība, stiprība, pagarināšanās spēja, spaļu daudzums, kā arī salīdzināta šķiedru krāsa. Tika konstatēts, ka Latvijā audzētās šķiedras praktiski visos rādītājos pārspēj Vācijā audzēto šķiedru kvalitāti. Latvijā audzētās šķiedru lineārais blīvums - 19.95 tex, vidējais garums – 558mm, noliece sava svara iespaidā – 29,3mm, stiepes robežstiprība – 129.6N, relatīvais pagarinājums trūkšanas brīdī – 2.08%, spaļu masas daudzums – 9%. Salīdzinoši Vācijā audzēto šķiedru īpašību vidējie rādītāji: lineārais blīvums – 25.2 tex, garums – 221mm, noliece sava svara iespaidā – 22.1mm, stiepes robežstiprība – 83.9N, relatīvais pagarinājums trūkšanas brīdī – 1.49%, spaļu masas daudzums – 15.1%. Vienīgi Latvijā audzētiem kaņepājiem ir pelēka, vietām tumši pelēka un reti – dzeltenīga krāsa, kas ir sliktāks rādītājs, nekā Vācijā audzētiem kaņepājiem. Analizējot kaņepāju audzēšanas un pielietošanas tendences pasaulē un Eiropā, kā arī ņemot vērā eksperimentālos rezultātus, varam secināt, ka kaņepāju audzēšanai un pārstrādei Latvijā ir labas perspektīvas.
Anotācija angļu valodā Every year more and more people focus on healthy, green and environmentally friendly lifestyle. Environmentally friendly lifestyle does not mean only that people use only natural products but that attention is put also on production processes. The natural fiber that stands out with its own properties and whose production process does not require the use of chemicals is hemp. More and more countries starts to cultivate hemp because they do not require any particular climatic conditions, they are easy to grow and easy to harvest them. Hemp fibers are used both for traditional textiles and technical textiles. Latvian climate is suitable for the hemp fiber production. Latvian grown hemp fiber and its properties were investigated in the Textile Material Scientific laboratory of Riga Technical University and its properties compared with the same variety of hemp fiber properties, grown in Germany and used in the textile industry. Such properties as fiber linear density, length, flexibility, stress - strain curves, shive quantity and colour were examined. It was found that the Latvian fiber in virtually all indicators overcomes Germany grew fiber quality. Latvian grown fiber linear density - 19.95 tex, the average length - 558mm, flexibility - 29.3 mm, tensile strength - 129.6N, elongation at break - 2.08%, shive mass quantity - 9%.Comparatively in Germany grown fiber average properties: the linear density - 25.2 tex, length - 221mm, flexibility - 22.1mm, tensile strength - 83.9N, elongation at break - 1.49%, shive mass quantity - 15.1%. Only Latvian-grown hemp fibers are more gray, dark gray and rare - a yellowish colour, which is worse than for the hemp cultivated in Germany. The analysis of hemp cultivation and use trends in the world and Europe, as well as taking into account the experimental results, we conclude that hemp cultivation and processing in Latvia have good perspectives.
Atsauce Baltiņa, I., Strazds, G., Zamuška, Z. Latvijā audzēto kaņepāju šķiedru kvalitātes vērtējums . Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.4, 2009, 9.-15.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6281