Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Viedapģērba dzesējošās sistēmas optimizēšana

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Viedapģērba dzesējošās sistēmas optimizēšana
Nosaukums angļu valodā Optimization of Smart Clothes Cooling System
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ilze Baltiņa
Juris Blūms
Ingrīda Šahta
Atslēgas vārdi viedapģērbs, mikroklimats, termoregulācija, dzesējošā sistēma, siltumvadītspēja, siltumietilpība, Peltjē elements
Anotācija Cilvēka mikroklimats ir nozīmīgs faktors optimālu darbaspēju uzturēšanā un labsajūtas nodrošināšanā. Paaugstinātas temperatūras apstākļos iespējamas veselības problēmas, tāpat arī psihiska rakstura sarežģījumi, kas var izraisīt ne tikai darba kvalitātes pazemināšanos, bet arī cilvēka vitālo orgānu disfunkciju. Viedapģērbs ar integrētu dzesējošo sistēmu ir viens no risinājumiem mikroklimata regulēšanai. Šāda apģērba izgatavošanas procesā jāparedz neliels apģērba svars, izturība un drošums, darbības efektivitāte, minimāla strāvas plūsma, apģērba ērtums, gaisa un tvaika caurlaidība un zemas ražošanas izmaksas. Izgatavojot viedapģērbu ar integrētu mikroklimata regulēšanas sistēmu, tiek veikti pētījumi dzesēšanas funkcijas optimizēšanai. Eksperimentos ar termoelektrisko moduli - Peltjē elementu, un dažāda rupjuma vara, bronzas un tērauda pavedienu un atšķirīga blīvuma drānām, kā arī vara foliju, tiek novērots, ka vara folija nodrošina nepieciešamā siltuma daudzuma aizvadīšanu, savukārt, vara sieti, kas pēc savas struktūras un īpašībām būtu piemērotāki integrēšanai apģērbā, uzrāda nepietiekošu rezultātu. Turpmāk jādomā par dzesējošā materiāla sistēmas izveidi, kura neierobežotu apģērbam izvirzāmās prasības un tā funkcionēšanu, tajā pat laikā, nodrošinot efektīvu mikroklimata regulēšanu ar Peltjē elementu.
Anotācija angļu valodā Human microclimate is an important factor in maintaining of optimal capacity for work and feeling of comfort. High heat conditions may cause health problems, as well as psychiatric problems, which can lead not only to the reduction in quality of work, but also to the human vital organ dysfunction. Smart clothes with integrated cooling system is one of the way to regulate the microclimate. Such a garment manufacturing process have to provide a small garment weight, durability and safety, operational efficiency, minimal current flow, clothing comfort, air and vapor permeability and low production costs. Manufacturing of smart clothes with integrated microclimate control system request for the research process to optimize the cooling function. Experiments with a thermoelectric module - Peltier element - and materials of copper, bronze and steel in different thread thickness and density, as well as copper foil, it is observed, that the copper foil provides the necessary heat removal, while the copper gauze, which by its structure and properties would be more suitable for the integration in clothing, produce insufficient results. It is required to think in future about cooling material system, which do not reduce clothing requirements to be met and the functions, while ensuring effective regulation of the microclimate with Peltier element.
Atsauce Baltiņa, I., Blūms, J., Šahta, I. Viedapģērba dzesējošās sistēmas optimizēšana. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.4, 2009, 25.-31.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6316