Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Alsungas pagasta tautastērpa un etnogrāfisko dziesmu dziedāšanas ietekme uz cilvēka bioenerģētisko starojumu

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Alsungas pagasta tautastērpa un etnogrāfisko dziesmu dziedāšanas ietekme uz cilvēka bioenerģētisko starojumu
Nosaukums angļu valodā Influence of National Costume from Alsunga Civil Parish and Singing of the Etnographic Songs on Human Bioenergetic Glow
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Gunta Zommere
Eva Trumsiņa
Atslēgas vārdi bioenerģētiskais starojums, gāzizlādes vizualizācijas kamera, integrālais laukums, integrālā entropija, aktivizācijas koeficients
Anotācija Pētījumā vērtēta tautastērpu un etnogrāfisko dziesmu dziedāšanas ietekme uz bioenerģētisko starojumu, kas fiksēts ar gāzizlādes vizualizācijas kameru un analizēts ar specializētu datorprogrammu palīdzību. Starojuma transformāciju ierosināšanai izmantots visbiežāk sastopamais un jaunākais Alsungas pagasta tautastērpa variants precētai sievietei. Pētījuma metodikā apskatītas eksperimenta dalībnieku grupas, eksperimenta norise un iegūto datu apstrādes metodika. Eksperimentā piedalījās divas eksperimenta dalībnieku grupas: piecas etnogrāfiskā ansambļa „Suitu sievas” dalībnieces un četras sievietes, kuras ikdienā nav saistītas ar etnogrāfiskiem pasākumiem. Eksperimenta laikā iegūtas 720 GDV bioelektrogrammas. Noskaidrota pētījuma ietvaros analizēto parametru (aktivizācijas koeficients, integrālais laukums un integrālā entropija) nozīme un skaitliskās vērtības. Veicot galveno parametru analīzi, noskaidrota tautastērpa un dziedāšanas procesa ietekme uz cilvēka organismu un iedarbības nozīmīguma līmenis. Etnogrāfiskā ansambļa „Suitu sievas” dalībniecēm ir mazākas svārstību amplitūdas (1,1 – 4,9%) nekā tām eksperimenta dalībniecēm, kuras ikdienā nav saistītas ar etnogrāfiskiem pasākumiem (1,6 – 18,0%). Sievietes, kuras nav pieradušas pie tautastērpa un dziedāšanas procesa, reaģē aktīvāk uz šiem kairinātājiem. Ilglaicīgai saistībai ar tautastērpu ir izšķiroša nozīme tā iedarbības apjoma un kvalitātes veidošanā.
Anotācija angļu valodā The study evaluated influence of ethnographic song singing and national costume to the bioenergetic glow, fixed by the gas-discharge visualization camera and analyzed with the specialized computer programs. For the initiating glow transformations, used the most frequent and most recent version of national costume from Alsunga civil parish. The study methodology surveys the groups of experiment participants, the experimental process and the resulting data processing methodology. In the experiment took part two groups of participants: five ethnographic ensemble "Suitu sievas” members and four women, whose daily life is not related with the ethnographic activities. During the experiment obtained 720 gas-discharge visualization bioelectrogramms. Clarified in the study analyzed parameters (activation coefficient, integral area and integral entropy) meaning and the their numerical values. In the analysis of basic parameters studied out national costume wearing and ethnographic songs singing influence on human health and the importance of materiality levels. Ethnographic ensemble "Suitu sievas” membership has smaller oscillation amplitude (1,1 – 4,9%) than those participants, which are not related to the everyday ethnographica lactivities (1,6 – 18,0%). Women who are not accustomed to national costume and ethnographical singing, respond vigorously to these stimuli. Long-standing coherence with folk dress takes a crucial role in the amount of exposure and quality.
Atsauce Zommere, G., Trumsiņa, E. Alsungas pagasta tautastērpa un etnogrāfisko dziesmu dziedāšanas ietekme uz cilvēka bioenerģētisko starojumu. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.4, 2009, 32.-37.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6317