Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Sporta un atpūtas apģērbu sortimenta izgatavošanas darba laika izlietojuma salīdzinoša analīze

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Sporta un atpūtas apģērbu sortimenta izgatavošanas darba laika izlietojuma salīdzinoša analīze
Nosaukums angļu valodā A Comparative Analysis of the Working Time Expenditure for a Sports and Leisure Clothing Assortment
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Dana Beļakova
Silvija Kukle
Natālija Verbļudova
Atslēgas vārdi darba laika izlietojums, sistēma SSD, darba organizācija, darbietilpību ietekmējošie faktori
Anotācija Lielākā tekstiluzņēmumu problēma Latvijā ir nevienlīdzīgie apstākļi, konkurējot ar ārvalstu uzņēmējiem, pret kuriem nodokļu politika ir labvēlīgāka. Līdz ar to uzņēmumu vadītājiem jādomā par nepārtrauktu darbības uzlabošanu, veicinot knonkurētspēju. Šodienas reālā ekonomika virza uzņēmumus attīstīt vadības un informācijas tehnoloģiju ieviešanu darba procesā. Augošā konkurence un šobrīd esošie ekonomiskie apstākļi liek uzņēmumiem meklēt jaunus veidus, kā uzlabot uzņēmējdarbības efektivitāti, samazināt ražošanas izmaksas un tādējādi atrodot iekšējās rezerves izmantojot tās uzņēmumu attīstībai. Arvien vairāk tirgū tiek piedāvāti mūsdienīgi darba laika izlietojuma mērīšanas līdzekļi - ražošanas procesu projektēšanas un vadības sistēmas, kas ievērojami atvieglo un paātrina darba laika izlietojuma noteikšanu, tehnoloģisko secību un darba sadalījuma sastādīšanu. Viena no pazīstamākajām un RTU lietošanā pieejamajām šāda veida sistēmām ir sistēma SSD (Standard Sewing Data), kas paredz darba laika izlietojuma noteikšanu ar makroelementu metodi. Manuskriptā atspoguļots darba laika izlietojuma salīdzinošs novērtējums. Novērtējumam izmantoti uzņēmuma X darbietilpības dati un salīdzināti ar darba laika izlietojumu, kas iegūts lietojot ražošanas procesu projektēšanas un vadības sistēmu SSD. Salīdzināšanai izmantotas statistiskās datu apstrādes metodes.
Anotācija angļu valodā The main problem of the Latvian textile companies are the unequal conditions in competition with foreign companies, since the latter ones can enjoy tax policy advantages. Wherewith, the company managers have to think about constant operational improvements to raise competitiveness. Today's real economy drives the enterprises to develop the implementation of management and information technologies into the working processes. The increasing competition and present economic conditions force the companies to seek for new ways to improve business efficiency and reduce production costs, thus finding the inner resources for further business development. The market offers more and more working time expenditure measurement tools - production process design and management systems which greatly facilitate and accelerate the determination of working time expenditure, the technological sequence and the distribution of labour. One of the best known and available for use in RTU is the SSD (Standard Sewing Data) system, which determines the working time expenditure with the macroelement method. The manuscript reflects a comparative evaluation of the working time expenditure. The labour-intensity data of the company has been used for the evaluation and it has been compared with the working time expenditure data, obtained using the production process designing and management system SSD. Static data processing methods have been used for the comparison.
Atsauce Beļakova, D., Kukle, S., Verbļudova, N. Sporta un atpūtas apģērbu sortimenta izgatavošanas darba laika izlietojuma salīdzinoša analīze. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.4, 2009, 50.-56.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6320