Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku karavīra individuālās aizsardzības sistēma

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku karavīra individuālās aizsardzības sistēma
Nosaukums angļu valodā National Armed Forces Republic of Latvia Soldier Individual Protection System Concept
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Igors Šitvjenkins
Ausma Viļumsone
Atslēgas vārdi aizsardzība, karavīrs, ekipējums, apdraudējums, kaujas spēja
Anotācija Valsts aizsardzības koncepcijā ir definētas sākotnējās operacionāli taktiskās prasības Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem kaujas spēju attīstībai Latvijas Republikas valsts interešu aizsardzībai pasaules mērogā. Ņemot vērā Latvijas dalību NATO un Eiropas Savienībā, kā arī iesaistīšanos starptautiskās drošības stiprināšanā, Latvijas karavīriem jābūt sagatavotiem dalībai starptautiskajās operācijas ģeogrāfiski tālos rajonos ar Latvijai neraksturīgu klimatu un reljefu, kas ietekmē karavīra uzdevuma izpildei nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu taktiski tehnisko raksturojumu. Bez tam karavīrs pārsvarā ir pakļauts mākslīgajam apdraudējumam, ko viņam rada pretinieks. Karavīra darbs vienmēr ir vidē, kur dabīgais un mākslīgais apdraudējums ir savienoti kopā. Apdraudējuma veidu kombinācija atstāj savu ietekmi arī uz aizsardzības elementu skaitu un to iespējamo kombināciju. Mākslīgais un dabīgais apdraudējums iedarbojas uz karavīra dzīvību un veselību no visiem virzieniem, proti, tam ir izotropiskais raksturs. Bez tam karavīra aizsardzība pakļauta prioritāro ķermeņa daļu aizsardzības principam. Nacionālajos Bruņotajos spēkos ir izveidota Karavīra individuālā aizsardzības sistēma, kura pamatā ir vairāku tehnisko, politisko, ekonomisko prasību kopums, atbilstoši pašreizējai pasaules ģeopolitiskai situācijai. Pašlaik jaunizveidotā karavīra individuālās aizsardzības sistēma, kuras sastāvdaļu atbilstību nodrošina materiālu tehnoloģijas, līdz noteiktam līmenim aizsargā karavīru no mākslīgajiem un dabīgajiem apdraudējuma faktoriem, ar ko karavīrs var sastapties mūsdienīgajā karā. Sistēmas pamatā ir aizsardzības slāņu kopums, ko karavīrs, atkarībā no veicamā uzdevuma, uzvelk vai noņem, kā arī modulē, lai panāktu visefektīvāko slāņu kombināciju konkrēta uzdevuma izpildei, nodrošinot sev zināmo komfortu un drošības sajutu par savu ekipējumu, kas ļauj koncentrēties uzdevumu izpildei. Nesamā ekipējuma skaits turpmāk tikai pieaugs, jo strauji attīstās komandu vadības sistēmas un karavīra ekipējums papildinās ar dažādām elektroniskajām ierīcēm un sistēmām kaujas darbības nodrošināšanai un izsekošanai. Rietumu avotos ir sastopama virkne nākotnes risinājumu karavīra individuālā ekipējuma un individuālās aizsardzības sistēmu tālākai pilnveidošanai, lai atrisinātu pieaugošās nesamās masas problēmu. Pārsvarā risinājumi ir divos virzienos: karavīra fizisko spēju palielināšana izmantojot biomehānikas tehnoloģijas un tekstilmateriālu tehnoloģiju apvienošana ar elektroniskajām tehnoloģijām. Pašlaik abi minētie virzieni ir nonākuši militāro zinātnieku intereses. Nacionālie Bruņotie Spēki un Rīgas Tehniskā universitāte turpina pilnveidot Karavīra individuālo aizsardzības sistēmu, pamatojoties uz nākotnes materiālu tehnoloģiju attīstības tendencēm.
Anotācija angļu valodā The state Defensive Concept of the Latvian Republic defines initial operationally tactical requirements National Armed Forces on development of fighting capacity for protection ofthe state interests on a world scene. Considering the fact of membership of the Latvian Republic as a part of North Atlantic Alliance and the European Union and also participation in strengthening of the international safety, soldiers of the Latvian Army should be able for participation in the international operations in geographically distant zones with an uncharacteristic climate for Latvia and a relief, forming for the soldier threat from natural (natural) factors that in turn influences on tactical and technical characteristics of equipment necessary for soldiers for performance of tasks. Unfortunately soldiers are influenced not only natural factors. The basic threats created by the enemy are artificial factors which always are working in combination with natural threats. The combination of factors leaves the influence on quantity of the protection elements soldier carry out and their combinations. Natural and artificial factors working isotropic and influence is possible from any directions. Each person protects by means of clothes priority places of the body according to threat to health from natural (natural) factors. Protection of the soldier is based on the same principle of a priority of protected zones, and also isotropic character of influence natural and artificial factors. To carry out the task of soldiers transfers the body in time and space in the necessary direction to reach the task purpose, despite of that in what kind the purpose is issued, running, jumping off from an armored troop-carrier, overcoming a water obstacle or conducting hand-to-hand fight. In all cases occurs not only body movement in time and space, but also movement of one parts of a body concerning others on how many allows a design of a skeleton of the person, muscle a cover and a skin, and also artificial layers that we know under the name clothes and protection frames. National Armed Force of the Latvian Republic have created Soldier Individual Protection System in which basis lie technical, economical and political requirements which are dictated by a modern geopolitical situation. The Soldier Individual Protection System consists of modern technologies of materials to certain level protecting the soldier from natural and artificial threats on modern battlefield. At the heart of system the principle of layers which depending on the concrete task of soldiers puts on or removes thereby modulating a protection layer on purpose get most effective combination for the concrete task and to provide to itself certain comfort and feeling of safety that allows to concentrate more on tasks and not to think of that on how many wet boots or the uniform. Load the soldier carry on only increasing due to rapid developing of the optical electronic systems and command management systems of conducting fight and reconnaissance. In the western mass media meet publications on a theme of the further development individual equipment of the soldier and systems of its protection. Basically the publications define two directions of the further development: Increases of physical ability of the soldier on means of developing biomechanical technologies and also association of technologies among themselves as for example technologies of various textile materials with electronic and nano-technologies creating conceptually new materials with the set parameters. Researchers of National Armed Forces together with the Riga Technical University keep up with western countries and also continue researches on purpose further improvements of Soldier individual Protection System being based on technologies of the future.
Atsauce Šitvjenkins, I., Viļumsone, A. Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku karavīra individuālās aizsardzības sistēma. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.4, 2009, 68.-76.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6323