Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Austo karkasa tekstiliju struktūru izstrāde

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Austo karkasa tekstiliju struktūru izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of Frame Textile Woven Structures
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Māris Maniņš
Silvija Kukle
Atslēgas vārdi audums, tehniskās tekstilijas, 3D audumi, karkasa veida tekstilijas, stikla šķiedra
Anotācija Šodien palielinās pieprasījums pēc tehniskajām tekstilijām. Šai tendencei ir tieksme palielināties par 3,9% gadā. Eiropā tehnisko tekstiliju ražošana aizņem arvien lielāku tirgus daļu, atvirzot otrajā plānā apģērbu audumu ražošanu. Tas tāpēc, ka tekstilijas arvien vairāk tautsaimniecībā aizvieto metālus, plastmasu un citus materiālus. Vienas no perspektīvākajām tehniskajām tekstilijām ir karkasa tipa tekstilijas. Tās pielieto daudzās jomās no autoceļu būvniecības līdz kosmisko kuģu būvniecībai. Austo tehnisko tekstiliju izgatavošanai ir nepieciešamas speciālas vai pielāgotas aužamās stelles. Tām jābūt aprīkotām ar diviem šķēru veltņiem. Karkasa tipa audumi sastāv no diviem vai vairākiem pamatslāņiem un starpslāņa, kas var būt austs vai neausts. Karkasa tipa audumi ar austu starpslāni var veidot ļoti sarežģītas formas auduma struktūras. Karkasa tipa tekstiliju starpslānis veido kanālus, kuri tiek izmantoti noteiktu funkciju izpildei. Šos audumus parasti piesūcina ar matricas sveķiem, lai audums veidotu stabilu auduma karkasu. Publikācijā parādīti vairāki karkasa tipa austo tekstiliju veidu iekārtojumu parametri un audumu paraugi. Šiem audumiem ir dažāda struktūra, un tiem ir dažādas pielietošanas iespējas.
Anotācija angļu valodā Today, increasing demand for technical textiles. This trend has a tendency to grow by 3.9% per year. European technical textile production occupies an increasingly larger market share of technikal textile the background of clothing fabrics. This is because the textiles are increasingly replacing metals in the economy, plastics and other materials. One of the most promising technical textiles is a frame-type textiles. They are used in many areas from road construction to spacecraft construction. Woven technical textile manufacturing is a special need or custom looms. They must be equipped with two warp rollers. Frame-type fabric is composed of two or more ground fabric and wall fabric, which can be woven or non-woven. Frame-type fabrics, woven interlayer can produce very complex shapes of fabric structures. Frame-type textile interlayer consists of channels that are used in certain functions. These fabrics are usually soaked with the matrix resin to form a strong fabric woven frame. The publication shows the number of frame-type woven linen type fitting parameters and fabric samples. These fabrics are of different structure, and have different application possibilities.
Atsauce Maniņš, M., Kukle, S. Austo karkasa tekstiliju struktūru izstrāde . Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.4, 2009, 101.-111.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6328