Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Pinuma motīvs kā dizaina komponents

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Pinuma motīvs kā dizaina komponents
Nosaukums angļu valodā Decorative Motifs from Basketry
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Gita Prīberga
Atslēgas vārdi pinums, forma, dizains
Anotācija Pētījums „Pinuma motīvs kā dizaina komponents” ietvers vēsturisku ieskatu pinumu tehnoloģiju attīstībā un tehnoloģiju pielietojumā dažādos materiālos un mākslas stilos pasaules tautu kultūrās. Galvenie pētījuma virzieni ir saistīti ar pinuma tehnoloģiju un pielietojumu, kā arī pinuma dizaina risinājumiem Latvijā. Publikācijā atspoguļota neliela daļa no plašās tēmas, kura pētījumā tiks reducēta uz divām nodaļām – pinums telpā, interjerā, un modes dizainā. Pētījuma mērķis ir studējošās auditorijas, topošo ražotāju, jauno mākslinieku uzmanības pievēršana uz ļoti plašajām šīs tehnoloģijas iespējām dizaina attīstībā, ņemot vērā materiāltehniskos, funkcionālos un estētiskos kritērijus. Tas ir svarīgs faktors dizaina nozares attīstībā, kas Latvijā vēl ir jauna un maz pētīta nozare. Apkopotā informācija un izdarītie secinājumi pastiprinātu izpratni par dizaina priekšrocībām, kas dotu nozīmīgu ieguldījumu cilvēka labklājības radīšanā un valsts kopējā labklājības līmeņa celšanā. Pinums var būt ne tikai tehnoloģijas pamats, bet tas spēj pildīt izteiktu rotājošu funkciju, kā arī būt neatkarīgs dizaina elements. Mūsdienu lietišķajā mākslā pinums, pateicoties savam plastiskumam, struktūrai un daudzveidībai, bez praktiskā pielietojuma ir ieguvis arī augstas mākslinieciskas vērtības.
Anotācija angļu valodā Study “Weave motif of the design component” will include a historical overview of cloth technology development and technology applications in different materials and artistic styles among the peoples of the world cultures. The main research directions are related to the mesh of technology and applications, as well as cloth design solutions Latvian. The publication reflects a small part of the broad themes that the study will be reduced to two divisions – weave room, interior and fashion design. The study aims to student audience, the future of producers, and new artists’ attention to very broad design possibilities of this technology development, taking into account the logistical, functional and aesthetic criteria. This is an important factor in the design industry in the development of Latvian is still new and little studied in the industry. The information gathered and conclusions reinforce the understanding of the design advantages that make a significant contribution to human welfare and the creation of the country’s total wealth building. Research directions are involving technology of basketry and basketry motifs of design. Basketry can be technology base, as well as ornament and free self-reliant element of design. Today art basketry, thanks to its shapes, structure and diversity, also displays artistic value outside its practical application.
Atsauce Prīberga, G. Pinuma motīvs kā dizaina komponents. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.4, 2009, 112.-118.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6329