Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Apvienotais Latvijas gravimetriskais ģeoīds

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Apvienotais Latvijas gravimetriskais ģeoīds
Nosaukums angļu valodā Combined Latvian Gravimetric Geoid
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.5. Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes
Autori Jānis Kaminskis
Atslēgas vārdi ģeoīds, gravimetrija, gravimetriskie mērījumi, altimetrija, vielas blīvums
Anotācija Darbā ir aprakstīts gravimetrisko datu ciparošanas process, kura laikā bija jāsaskaras ar atšėirīgu un neviendabīgu vēsturisko datu noklājumu. Rezultātā iegūtie izejas dati bija nepilnīgi, jo īpaši uz Baltijas jūras. TamdēĜ situācijas uzlabošanai bija nepieciešams izmantot ZMP ERS-1 altimetriskos mērījumus, kurus pārrēėināja par gravimetrijas datiem. Pēc minēto izejas datu iegūšanas un analīzes nākošajā darba posmā ar speciālo programmu GRAVSOFT tika aprēėināts valsts gravimetriskais ăeoīds vairākās kombinācijās. Salīdzinot dažādus ăeoīda modeĜa risinājumus, kuros lietots atšėirīgs gravimetrisko datu apjoms, secinām ka altimetrisko datu iekĜaušana ăeoīda modelēšanā mums sniedz precizitātes uzlabojumu par 1.3 cm.
Anotācija angļu valodā In article, digitization process of gravimetric data is described. During the process different and uneven coverage of historical data was faced. Consequently, input data obtained were uncomplete, in particular, in the Baltic Sea. Therefore it was necessary to apply altimetric measurements by satellite ERS-1, which were converted into gravimetric data. After the obtaining and analysis of before-mentioned input data in the next stage of work, national gravimetric geoid in several combinations was calculated by use of special software GRAVSOFT. Comparison of several solutions for the geoid model, for which different amount of gravimetric data was applied, allows to come to conclusion that inclusion of altimetric data into modelling of geoid gives improvement of accuracy for 1.3 cm to us.
Atsauce Kaminskis, J. Apvienotais Latvijas gravimetriskais ģeoīds. Ģeomātika. Nr.5, 2009, 13.-20.lpp. ISSN 1691-4341.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 7313