Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ķīmija Latvijas augstskolās Latvijas valsts universitātes Ķīmijas fakultāte laikā no 1944. līdz 1958. Darba organizācija I

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ķīmija Latvijas augstskolās Latvijas valsts universitātes Ķīmijas fakultāte laikā no 1944. līdz 1958. Darba organizācija I
Nosaukums angļu valodā Chemistry in Latvian Higher Schools Department of Chemistry of the Latvian University in 1944-1958. Work’s Organization I
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Ilgvars Grosvalds
Uldis Alksnis
Imants Meirovics
Atslēgas vārdi Chemical faculty, Ķīmijas fakultāte, katedras, laboratorijas, mācībspēki.
Anotācija 1946. gadā, nodibinot Latvijas PSR ZinātĦu akadēmiju no Latvijas Valsts Universitātes Ėīmijas fakultātes izauga Ėīmijas institūts, tagadējais Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ėīmijas institūts un Mežsaimniecības problēmu institūts, tagadējais Latvijas Valsts Koksnes ėīmijas institūts. Pirmajos pēcakara gados izveidoja Silikātu tehnoloăijas un Koksnes tehnoloăijas katedras. 1956. gadā Koksnes ėīmijas katedru pievienoja Vispārīgās ėīmijas katedrai. 1958. gadā, pēc Ėīmijas fakultātes iekĜaušanas Rīgas Politehniskajā institūtā, tajā bija 6 katedras: Neorganiskās un analītiskās ėīmijas (vadītājs prof. A. IeviĦš), Fizikālās un koloidėīmijas (profesore L. LiepiĦa), Organiskās ėīmijas (prof. G. Vanags), Vispārīgās ėīmijas tehnoloăijas (docents L. Osipovs), Silikātu tehnoloăijas (docents J. Eiduks) un Vispārīgās ėīmijas (docents J. Sauka). 1957./1958. m.g. fakultātē strādāja 32 docētāji, viĦu vidū 3 profesori, 8 docenti un 9 vecākie pasniedzēji.
Anotācija angļu valodā In 1946 with the foundation of the Latvian SSR Academy of Sciences, from the Faculty of Chemistry of the Latvian State University there were formed the Institute of Chemistry (the present day Institute of Inorganic Chemistry of Riga Technical University) and the Institute of the Problems of Forestry (the present day Latvian State Institute of Wood Chemistry). During the first postwar years besides the existing chairs there were formed the chairs of Silicate Technology and Wood Chemistry. In 1956 the Chair of Wood Chemistry was joined with the chair of General Chemical Technology. In 1958 the Faculty of Chemistry before its inclusion in Riga Polytechnical Institute had 6 chairs, namely, the Chairs of Inorganic and Analytic Chemistry (under the guidance of professor A. IeviĦš), Physical and Colloid Chemistry (professor L. Liepina), Organic Chemistry (professor G. Vanags), General Chemistry Technology (docent L. Osipovs), Silicate Technology (docent J. Eiduks) and General Chemistry (docent J. Sauka). In the study year 1957/1958 the staff of the faculty consisted of 32 persons, among them 3 professors, 8 docents and 9 senior lectures.
Atsauce Grosvalds, I., Alksnis, U., Meirovics, I. Ķīmija Latvijas augstskolās Latvijas valsts universitātes Ķīmijas fakultāte laikā no 1944. līdz 1958. Darba organizācija I. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.20, 2009, 146.-156.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 7381