Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ķīmija Latvijas augstskolās Latvijas valsts universitātes Ķīmijas fakultāte laikā no 1944. līdz 1958. Darba organizācija II

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ķīmija Latvijas augstskolās Latvijas valsts universitātes Ķīmijas fakultāte laikā no 1944. līdz 1958. Darba organizācija II
Nosaukums angļu valodā Chemistry in Latvian Higher Schools Department of Chemistry of the Latvian University in 1944-1958. Work’s Organization
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Ilgvars Grosvalds
Uldis Alksnis
Imants Meirovics
Atslēgas vārdi Scientific degrees. dissertation, zinātniskie grādi, disertācijas, studenti, absolventi, telpa.
Anotācija Latvijas Valsts Universitātes Ėīmijas fakultātē no 1944. līdz 1958. gadam aizstāvēja 17 ėīmijas kandidāta un 3 farmācijas kandidāta disertācijas. Docentu skaits palielinājās, bet profesoru – samazinājās. 1949. gadā nomira profesors E. Svirlovskis, 1950. gadā – profesors J. Maizīte, 1954. gadā – profesors A. Ėešāns, 1955. gadā – profesors P. KalniĦš. Palika tikai trīs profesori: G. Vanags, A. IeviĦš un L. LiepiĦa. 1946. gadā bez latviešu plūsmas studentiem izveidoja krievu plūsmu. Šajā laikā no priekšmetu sistēmas pārgāja uz kursu sistēmu. 1957./1958. g. fakultātē studēja 296 studenti. Fakultāti no 1945. līdz 1958. gadam pabeidza 738 jaunie speciālisti, tai skaitā 120 ėīmiėi teorētiėi, 183 silikātu tehnologi, 204 koksnes tehnologi, 84 ėīmiėi farmaceiti, 78 ėīmiėi inženieri, 47 farmācijas tehnologi un 22 elektroėīmijas tehnologi. Šajā periodā fakultāti beiguši 10 nākamie Latvijas PSR akadēmiėi un 3 korespondētājlocekĜi.
Anotācija angļu valodā During the years from 1944 to 1958 in the department of chemistry at the Latvian State University there were defended 17 dissertations of chemical sciences candidates and 3 dissertations of pharmaceutical candidates. The number of assistant professors has grown, however, that of professors has decreased. In 1949 there passed away professor E. Svirlovskis, in 1950 – professor J. Maizītis, in 1954 – professor A. Ėešāns and in 1955 – professor P. KalniĦš. There remained only 3 professors: G. Vanags, A. IeviĦš and L. LiepiĦa. In 1946 besides the flow of Latvian students there was also formed the flow of students with the Russian language of education. In the study year of 1957/1958 there were studying 296 students. From 1945 to 1958 the department has prepared 738 specialists,. among the 120 specialists of chemical theory, 183 silicate technologists, 204 technologists of wood, 22 technologists of electrochemistry, 84 chemical pharmacies, 78 engineers chemists and 47 technologists of pharmaceutics. In this department graduated 10 future academicians and 3 corresponding members of the Latvian SSR Academy of Sciences.
Atsauce Grosvalds, I., Alksnis, U., Meirovics, I. Ķīmija Latvijas augstskolās Latvijas valsts universitātes Ķīmijas fakultāte laikā no 1944. līdz 1958. Darba organizācija II. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.20, 2009, 157.-164.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 7383