Jonosfēras ietekme uz GNSS mērījumiem
51. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 2010
Ieva Lasmane, Madara Normanda

Apskatītas globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) un raidīto radiosignālu izplatības īpatnības kosmosa telpā. Nozīmīgākie radiosignālu traucējošie elementi ir atmosfēra un tās slāņi, jonosfēra, tās galvenais raksturlielums - kopējais elektronu daudzums TEC (Total Electron Content), jonosfēras scintilācija, kā arī Saule, tās aktivitāte. Šo dabas elementu kopums nozīmīgi ietekmē GNSS mērījumus un pozicionēšanas precizitāti. Darbā dots ieskats par NASA izstrādāto satelītu „Saules Dinamikas Observatorija” (SDO).


Atslēgas vārdi
Ionosphere, GNSS

Lasmane, I., Normanda, M. Jonosfēras ietekme uz GNSS mērījumiem. No: 51. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 21.-21. aprīlis, 2010. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2010, 49.-49.lpp. ISBN 978-9934-10-079-6.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196