Motor Credible Parameters Definition for Modeling of Transient Processes
2010
Marina Koņuhova, Kārlis Ketners, Guntis Orlovskis, SVETLANA ORLOVA

Asinhronā dzinēja (AD) pārejas procesu izpēte ar modeļu palīdzību ļauj pareizi izvēlēties aizsardzības un automātikas ierīces, kas bez šaubām ir ļoti svarīgi AD drošai darbībai. Bet tādu režīmu kā fāzes „pārrāvums”, barošā sprieguma asimetrija un citi ir bīstami reālas izpētes veikšanā priekš AD, jo var sabojāt dzinēju. Tādēļ tādu režīmu izpētei ir nepieciešama AD matemātiskā modele. Toties modelēšanai ir nepieciešami AD aizvietošanas shēmas parametru vērtības: statora, rotora un magnētiskās ķēdes aktīvā un reaktīvā pretestība. Neraugoties uz to, ka AD aizvietošanas shēmas parametru noteikšanai ir veltīti daudz pētniecisko darbu un tika izstrādātas daudzas pieejas šīs problēmas risināšanai, tomēr līdz šim vienkāršs un efektīgs risinājums nav atrasts. Šajā rakstā tiek piedāvātas AD aizvietošanas shēmas parametru noteikšanas metodes. Balstoties uz šīm metodēm tika noteikti 4A sērijas 4A90L2Y3 tipa AD aizvietošanas shēmas parametri. Izmantojot šos parametrus tika uzmodelēts AD palaišanas režīms un aprēķinātas strāvas, griešanās frekvences un elektromagnētiskā momenta raksturlīknes. Šīs raksturlīknes tika salīdzinātas ar AD reālo oscilogrammu. Raksturlīkņu salīdzinājums parādīja, ka aprēķinu ceļā dabūtie parametri nevienmēr ir derīgi AD dinamisko režīmu modelēšanai. Tos var izmantot statisko režīmu aprēķinam. Bet parametri, kas dabūti eksperimentāli („tukšgaitas” un „īsslēguma” eksperimentos) ir precīzāki, neraugoties uz to, ka tomēr atšķiras no katalogu datiem (toties starpība nepārsniedz 10%). Tādējādi, pārejas procesu modelēšanai, ja nav pieejami kataloga dati, tiek rekomendēts izmantot parametru vērtības, kas tiek dabūti eksperimenta ceļā.


Atslēgas vārdi
experiment, induction motor, mathematical model, parameters definition, start up regime

Koņuhova, M., Ketners, K., Orlovskis, G., Orlova, S. Motor Credible Parameters Definition for Modeling of Transient Processes. Enerģētika un elektrotehnika. Nr.26, 2010, 67.-75.lpp. ISSN 1407-7345.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196