Personības attīstības iespējas Latvijas izglītības normatīvo aktu kontekstā
2010
Beatrise Garjāne, Inese Augstkalne

Personības jēdziens ir būtisks izglītības procesā. Tādēļ rakstā, izmantojot kontentanalīzes metodi tiek analizēti Latvijas izglītības konceptuālie dokumenti, likumi un Ministru Kabineta noteikumi, lai noskaidrotu, kādu vērību tie piešķir personības attīstības iespējām. Lai izpētītu, kā šie dokumenti ietekmē skolu darbu, izmantotas intervijas ar skolu direktoriem. Darba gaitā tiek konstatētas vairākas būtiskas atšķirības pedagoģijas un Latvijas izglītības normatīvo dokumentu skatījumā uz personības jēdzienu un personības attīstības perspektīvām, kas var radīt problēmas izglītībai izvirzīto uzdevumu sasniegšanā.


Atslēgas vārdi
pedagogics, education, personality development, legislation

Garjāne, B., Augstkalne, I. Personības attīstības iespējas Latvijas izglītības normatīvo aktu kontekstā. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.17, 2010, 17.-21.lpp. ISSN 1407-9291.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196