Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Jauniešu nepietiekamas izglītības līmenis kā viens

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Jauniešu nepietiekamas izglītības līmenis kā viens
Nosaukums angļu valodā The Insufficient Level of the Young Peoples’ Education as One of the Risk Factors of Positive Socialization
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.4. Socioloģija un sociālais darbs
Autori Anita Berke
Astrida Razeva
Atslēgas vārdi education, pedagogical competence, principle, risk, socializācijas process.
Anotācija Rakstā tiek analizēti jauniešu nepietiekamo izglītības līmeni raksturojošie statistikas dati, kuri norāda uz izveidojušās situācijas bīstamību saistībā ar bērnu un jauniešu pozitīva socializācijas procesa norises apdraudējumiem. Ir detalizēti raksturoti riska faktori, kuri rada potenciālus vai arī reālus draudus neiegūt pietiekami kvalitatīvu izglītību, kā arī atsegti pamatnosacījumi jauniešu nepietiekama izglītības līmeņa mazināšanai.
Anotācija angļu valodā There are fundamental contradictions in the real education space between the set requirements and the objective possibilities of their implementation, the obstacles of which are not regularly studied and analyzed. The presence of school-age children and young people outside the educational institution which is a pedagogically purposefully organized environment creates threats to a positive socialization process. The article analyzes the statistical data that describe the insufficient level of young people’s education, which point at the threats of the existing situation in relation to endangering a positive socialization process of children and young people. The article describes in detail the risk factors that create potential or real threats to the acquisition of sufficiently qualitative education as well as reveals the essential key principles for reducing the insufficient education level of young people – the principles of ambition, accessibility, humanity, continuity, competence, individual assessment, resource provision, coordination, control, compliance and public participation. Young people's educational level can be increased only by removing the causes that are important disadvantages in teaching, such as parents' lack of ability to educate their children, poor cooperation between the school and parents, gaps in teachers' professional competence, non-compliance of the training programs, books, methods with the real situation, the view of the importance of education cultivated by mass media, etc
Atsauce Berke, A., Razeva, A. Jauniešu nepietiekamas izglītības līmenis kā viens. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.17, 2010, 34.-40.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8602