Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Jaunlaiku filozofisko ideju izpausmes metakognitīvais raksturs pedagoģijā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Jaunlaiku filozofisko ideju izpausmes metakognitīvais raksturs pedagoģijā
Nosaukums angļu valodā Metacognitive Character of the Manifestation of Modern Philosophical Ideas in Pedagogy
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Valdis Cers
Atslēgas vārdi cognitive, metacognitive, gnoseology, didactics, natural scientific world outlook, values, experience of values
Anotācija Jauno un Jaunāko laiku filozofijas un topošā dabaszinātniskā pasaules uzskata ietekmei uz pedagoģiju piemīt šai posmā vairāk metakognitīvs nekā kognitīvs raksturs. Lietišķojot pedagoģijā filozofu atziņas par zināšanu iegūšanas ceļiem un raksturu, uzsvars no izziņas problemātikas šeit novirzās uz mācīšanas un mācīšanās jautājumiem, proti, didaktiku. Filozofiskās idejas (ar retiem izņēmumiem kā, piem., Dž.Loka vai Ž.- Ž. Ruso gadījumā) netiek attīstītas, balstoties uz pašas pedagoģijas jomu, tādēļ to saite ar minēto sfēru paredz metodoloģisku, metodisku un teorētisku pastarpinājumu. Turklāt, tā kā filozofijai šai posmā ir stipri izteikta gnozeoloģiska ievirze, arī metakognitīvā pieeja Jaunlaiku pedagoģijā ir centrēta uz zināšanām (zināšanām par lietu un procesu pasauli, par cilvēku, par zināšanu mācīšanu, mācīšanos u.tml.). Arī interese par vērtībām un vērtību pārdzīvojuma formām šeit praktiski izpaliek vai arī tiek reducēta uz tīri gnozeoloģisku pretstatu starp tā saucamām garīgām un materiālām vērtībām. Pedagoģijas kā zinātnes nodalīšanās no filozofijas šai posmā ir pirmām kārtām saistīta ar izcilā čehu humānista, deista Jana Amosa Komenska (1592 - 1670) darbību. Viņš pirmais ir attīstījis pedagoģiju kā metakognitīvu zināšanu un metožu (audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās paņēmienu) sistēmu, kuras centrā ir cilvēks. Nav šaubu, ka pedagoģijas metakognitīvais raksturs Jaunajos laikos vispilnīgāk izpaužas didaktikas attīstībā. Īpaši uzskatāmi tas parādās Šveices pedagoga Johana Heinriha Pestalocija (1746-1827) darbos
Anotācija angļu valodā The influence that modern and contemporary philosophy as well as the emerging natural scientific world outlook exert on pedagogy at this stage of development is more of metacognitive than cognitive nature. Putting into pedagogical practice philosophical ideas on the ways and nature of acquiring knowledge the main emphasis here is diverted from the problems of cognition to the problems of teaching and learning, i.e., didactics. Philosophical ideas (with rare exceptions, such as e.g. John Locke’s or J-J. Rousseau’s) are not developed on the basis of the pedagogical sphere as such, hence their interrelation with the above sphere envisages methodological, methodical and theoretical mediation. Besides, as philosophy at this stage is manifestly epistemologically tended the metacognitive approach in modern philosophy is also focused on knowledge (knowledge about the world of things and processes, about man, about teaching knowledge, learning and the like). Interest in values and the forms of experiencing values is practically non existent in this case or else it is reduced to a mere epistemological contrast between the so-called spiritual and material values. Separation of pedagogy as science from philosophy at this stage is mainly connected with the activities of the prominent Czech humanist, deist Jan Amos Komensky (1592-1670). He was the first to develop pedagogy as a system of metacognitive knowledge and methods (ways of upbringing, teaching and learning) with man as the central figure therein. There can be no doubt that the metacognitive nature of pedagogy in the modern times is most pronounced in the didactic developments. This is especially noticeable in the works of the swiss educator Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827)
Atsauce Cers, V. Jaunlaiku filozofisko ideju izpausmes metakognitīvais raksturs pedagoģijā. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.17, 2010, 49.-52.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8605