Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Studiju procesa kvalitātes izvērtējums LSPA studentu skatījumā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Studiju procesa kvalitātes izvērtējums LSPA studentu skatījumā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Quality of Study Process in the Opinion of LSPA Students
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Monta Jakovļeva
Atslēgas vārdi studenti, studiju process, studiju programma, izglītības kvalitāte.
Anotācija Rakstā analizēti Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesionālās programmas 2.studiju gada studentu viedokļi par studiju procesa realizācijas kvalitāti. Darba gaitā izmantota studentu aptauja, kurā iekļauti jautājumi par profesionālās programmas īstenošanu kopumā un apgūtajiem studiju kursiem, izvērtējot to realizācijas kvalitāti atbilstoši piedāvātajiem vērtēšanas kritērijiem. Izvērtējot studiju procesa realizāciju, studējošajiem piedāvāti vairāki teorētiskie aspekti, kuri sekmē kvalitatīvu studiju kursu apguvi. Secinājumos sniegti studentu priekšlikumi par studiju procesa uzlabošanas virzieniem.
Anotācija angļu valodā In the article are analyzed the opinions of Year 2 students of LSPA Professional study program about the quality of the realization of study process and the directions of its improvement. In the process of research was used student questionnaire, in which are included questions about the implementations of professional program in general and about the study courses acquired, evaluating the quality of their realization in accordance with the evaluation criteria offered. The results of the survey prove that respondents are in general satisfied with the realization of the study process. They highly evaluate the usefulness of study courses, offered in of Year 2 of LSPA Professional study program. Investigating the optimization of separate study courses, were analyzed respondent suggestions to increase or decrease the number of contact classes for offered study courses. The number of contact classes for study courses “Sport medicine”, “Optional qualification”, “Heavy athletics”, “Physical preparedness”, “Sport dances” and “The fundamentals of civil rights” needs small corrections. 53% of respondents consider that the number of contact classes for “Working out the Diploma Project” should be increased. For the evaluation of the realization of the study process the respondents were offered several theoretical aspects, promoting qualitative acquisition of the study courses. Ranking (as to the importance) nine factors of the study process, 78% of respondents ranked as first “Teaching staff competence un professionalism”, showing teaching staff knowledge in definite study course, didactical skills and clarity in explaining new study material. In the conclusions are provided student proposals about the directions of the improvement of study process, emphasizing most important for the important of LSPA study process and its organization.
Atsauce Jakovļeva, M. Studiju procesa kvalitātes izvērtējums LSPA studentu skatījumā. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.17, 2010, 96.-101.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8613