Elektriskā sliežu transporta iebūvēto bezvadu bremzēšanas iekārtas vadības algoritmu izstrāde izmantojot pozicionēšanas informācijas sistēmas
2010
Igors Uteševs

Zinātniskais vadītājs
Anatolijs Ļevčenkovs

Recenzenti
Anastasija Žiravecka, Mareks Mezītis, Žilvinas Bazaras

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt modernus algoritmus elektrotransporta bremzēšanas sistēmu vadībai. Pirmajā nodaļā tika aplūkotas vilces sastāva kustības galvenās fāzes, elektrotransporta bremzēšanas eksistējošie pamatprincipi, dots pamatojums automātiskās bremzēšanas nepieciešamībai un automātiskās bremzēšanas sistēmas struktūra. Nodaļā tiek dota uzdevuma nostādne jaunai elektrotransporta automātiskās bremzēšanas bezvadu vadības sistēmai ar Pozicionēšanas Informāciju Sistēmu pielietošanu. Otrā nodaļa satur elektrotransporta bremzēšanas parametru aprēķina principus ar Pozicionēšanas Informāciju Sistēmu pielietošanu. Nodaļa piedāvā bremzēšanas matemātisko modeli, ievērojot elektrotransporta masas sadalījumu, tiek analizēta lokomotīves un visa sastāva masas ietekme uz elektrotransporta bremzēšanas procesu ar Pozicionēšanas Informāciju Sistēmu pielietošanu. Nodaļā tiek izskatīta jaunā elektrotransporta bremzēšanas režīma vadības modeļa izstrāde ar Pozicionēšanas Informāciju Sistēmu pielietošanu. Nodaļā tiek aplūkoti elektrisko iekārtu uzsilšanas un dzesēšanas procesi bremzēšanas režīmā kā arī temperatūras izmaiņu ietekme uz vilces elektromotoru izolācijas stāvokli. Nodaļā piedāvāta lokomotīves vilces dzinēju elektroizolācijas stāvokļa jaunā diagnostikas metode reālā laika režīmā pēc daļējo izlāžu intensivitātes bez dzinēju atslēgšanas no tīkla. Trešajā nodaļā tiek aplūkotas elektriskā sliežu transportā iebūvēto bezvadu bremzēšanas iekārtu vadības elektriskās un funkcionālās shēmas. Ceturtajā nodaļā tiek izstrādāta un praktiski pārbaudīta uzlabotā elektrotransporta bremzēšanas automātiskās vadības sistēma, kurā, atšķirībā no eksistējošajām, ļauj noteikt elektrotransporta atrašanās vietu un realizēt elektrotransporta apturēšanu pirms luksofora ar aizlieguma signālu izmantojot Pozicionēšanas Informāciju Sistēmu pielietošanu. Tiek veikti vairāki eksperimenti un ir iegūti rezultāti, kuri ļauj kontrolēt elektrotransporta kustības ātrumu, masu, atrašanas vietu un ceļa profilu pielietojot Pozicionēšanas Informāciju Sistēmu. Eksperimentos tika pielietota Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un Elektrotehnikas Fakultātes Industriālās Elektronikas un Elektrotehnikas katedras tehniskā bāze un laboratorijas iekārtas. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 139 lpp., satur ievadu, 4 nodaļas, secinājumus, 8 pielikumus, 45 attēlus, 184 formulas, 13. tabulas. Literatūras sarakstā ir 193 nosaukumi.


Atslēgas vārdi
algorithms, braking equipment,electric rail transport, positioning information systems

Uteševs, Igors. Elektriskā sliežu transporta iebūvēto bezvadu bremzēšanas iekārtas vadības algoritmu izstrāde izmantojot pozicionēšanas informācijas sistēmas. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2010. 139 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196