Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Gala darbu novērtējuma izskaitļošanas variants augstskolas mācību procesā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Gala darbu novērtējuma izskaitļošanas variants augstskolas mācību procesā
Nosaukums angļu valodā Calculation Method of Final Evaluation in the Higher Education System
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Ivars Karpičs
Zigurds Markovičs
Atslēgas vārdi Expert system
Anotācija Darbā apskatīta studentu gala darbu novērtējuma sistēma, kuras pamatā ir ekspertu novērtējumu sistēmu matemātiskās metodes analīzes algoritmi. Parasti studentu gala darba novērtējums tiek pieņemts kā vidējais aritmētiskais vērtējums no visu ekspertu vērtējumiem. Šāda lēmumu pieņemšanas metode ir ļoti subjektīva. Darba ietvaros izstrādāta programmatūra, kurā iekļauts datu brāķēšanas algoritms, vienprātības koeficienta noteikšanas algoritms, kā arī vidējā atzīme tiek noteikta pēc matemātiskās cerības metodes. Papildus piedāvāts un realizēts darbu ranžēšanas algoritms, kura rezultātā iegūst papildus kvantitatīvo vērtējumu. Rezultātā tiek iegūta gala atzīme, kas ir daudz objektīvāka un matemātiski precīzāka. Šāda veida lēmumu atbalsta sistēma, novērš lēmuma pieņemšanas neprecizitātes un uzlabo gala rezultāta precizitāti.
Anotācija angļu valodā In this paper the assessment system of students’ final work is described which is based on algorithms of mathematical data analysis. Usually students’ final work assessment is accepted by all experts as arithmetical mean. This method of decision making is very subjective. The computer software is worked out during the process of writing the work. The computer software includes data rejection of spoilage and algorithm of determination of factor unanimity, and the average mark is computed with mathematical hope method. In addition the algorithm of students’ comparison procedure is offered and realized, that consequently gives extra quantitative estimation. As a result final mark is obtained, which is much more objective and mathematically accurate. This decision supporting system eliminates inaccuracies of final decision making and improves precision of final estimation.
Atsauce Karpičs, I., Markovičs, Z. Gala darbu novērtējuma izskaitļošanas variants augstskolas mācību procesā. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.32, 2007, 34.-43.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8799