Dynamic Buckling of Composite Shells
2011
Edgars Eglītis

Aizstāvēšana
23.03.2011. 14:00, Kaļķu iela 1, 119. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Kaspars Kalniņš

Recenzenti
Ričards Degenhardts, Felikss Bulavs, Andrejs Aņiskēvičs

Promocijas darbs ir veltīts kompozīto čaulu dinamiskās noturības pētījumiem. Šobrīd pielietotā projektēšanas prakse paredz pieņemt slodzes kā kvazistatiskas, ievērtējot dinamiku ar konservatīviem drošuma koeficientiem. Līdzšinējie pētījumi parāda, ka pie dažādiem īslaicīgiem dinamiskajiem slogojumiem, konstrukcijām kritiskie spēki var būt gan augstāki, gan zemāki nekā statiska slogojuma gadījumā. Tādēļ, īslaicīga slogojuma dinamiskā rakstura precīza ievērtēšana projektēšanas gaitā nākotnē ļautu samazināt konstrukciju svaru, vienlaicīgi nodrošinot nestspēju. Lai realizētu īslaicīgi dinamiski slogotu kompozīto konstrukciju svara samazināšanas potenciālu, nemazinot to drošumu, nepieciešams radīt ticamu, eksperimentāli validētu aprēķinu metodoloģiju. Promocijas darbā veiktā literatūras analīze parāda, ka šobrīd ir pieejami tikai daži kompozīto konstrukciju dinamiskās noturības eksperimentālu pētījumu rezultāti šādu eksperimentu sarežģītības dēļ. Šajā promocijas darbā eksperimentāli un skaitliski tiek pētīta kompozīto čaulu noturība pie īslaicīgiem, dinamiskiem slogojumiem, un tiek piedāvāta atbilstoša, eksperimentāli validēta modelēšanas metodika. Pirmajā nodaļā ir sniegts apskats par līdzšinējos pētījumos uzkrātajām zināšanām plānsienu konstrukciju dinamiskās noturības jomā. Svarīgākie agrīnie pētījumi ir tikuši apskatīti līdz ar jaunākajām publikācijām, kas iezīmē šī brīža zinātnes sasniegumus. Papildus dinamiskās noturības pētījumiem, ir aprakstīta arī kompozīto konstrukciju noturība pie statiska slogojuma. Otrajā nodaļā ir aprakstītas promocijas darbā izmantotās eksperimentālās un skaitliskās metodes. Eksperimentālie pētījumi ir tikuši veikti ar kompozītām cilindriskām čaulām, izmantojot hidrauliskas slogošanas iekārtas, kā arī triecientorni. Visi skaitliskie aprēķini šajā promocijas darbā veikti ar ABAQUS/Explicit galīgo elementu programmatūru. Trešajā nodaļā eksperimentāli un skaitliski pētīta izvēlēto paraugu noturību pie statiska slogojuma, lai vēlāk to salīdzinātu ar noturību pie dinamiska slogojuma. Cilindrisko čaulu jutības pret ģeometriskajām nepilnībām problēma risināta, izmērot šīs nepilnības pielietotajiem paraugiem un papildinot skaitliskos modeļus ar iegūtajiem datiem. Ceturtā nodaļa ir veltīta īslaicīgi, dinamiski slogotu cilindrisku kompozīto čaulu eksperimentāliem un skaitliskiem pētījumiem. Apskatītas vienmērīgi un pēkšņi pieliktas slodzes, kā arī pulsveida slodzes, un ir noteikta to parametru ietekme uz cilindrisko kompozīto čaulu noturību. Piektā nodaļa paplašina pētījumu, apskatot liektu, ribotu kompozīto paneļu dinamisko noturību. Iegūti rezultāti pie dažādiem slogojuma veidiem ar skaitliskiem modeļiem, kas validēti ar statiskās noturības eksperimentu rezultātiem.


Atslēgas vārdi
dynamic buckling, buckling tests, pulse loads, composite shells, imperfections

Eglītis, Edgars. Dynamic Buckling of Composite Shells. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 170 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196