Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nanošķiedru iegūšanas metodes no kaņepēm un citiem dabīgiem materiāliem

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Nanošķiedru iegūšanas metodes no kaņepēm un citiem dabīgiem materiāliem
Nosaukums angļu valodā Methods of Extracting Nanofibers from Hemp and Other Natural Materials
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Anete Ķipure
Silvija Kukle
Atslēgas vārdi cellulose, nanofibers, methods of extracting, hemp, natural materials
Anotācija Nanotehnoloģija ir tehnoloģijas un zinātnes nozare, kurā pēta nanometra izmēra struktūras. Mūsdienās tā ļoti strauji attīstās un it īpaši nanomateriālu jomā, kas rada nepieciešamību pēc efektīvām un ekonomiski izdevīgām nanošķiedru iegūšanas metodēm, tajā skaitā no dabas materiāliem. Pētījumi dabisko materiālu nanošķiedru iegūšanas tehnoloģiju un lietošanas jomā ir aktuāli, jo: pasaulē izsīkst neatjaunojamie resursi, cilvēkiem pieaug interese par biodegradējamiem materiāliem un nanošķiedras sniedz plašas un daudzveidīgas pielietošanas iespējas dažādos izstrādājumos. Pēdējos gados ir palielinājusies dabisko šķiedru nozīme, jo ar to palīdzību tiek rasti jauni un ilgtspējīgi risinājumi. Celuloze ir viens no izplatītākajiem dabiskajiem polimēriem uz planētas, un tā ir galvenā augu šūnapvalku sastāvdaļa, tāpēc šie resursi ir regulāri atjaunojami. Tā kā nanošķiedru īpašības nodrošina to pielietošanu nanobiokompozītos, autorūpniecībā, ģeotekstilmateriālos un citur, tad tiek meklētas tādas iegūšanas metodes, kas būtu efektīvas un veiksmīgi integrējamas ne tikai laboratorijās, bet arī ražošanā. Pašreiz visbiežāk izmantotās metodes ir mērcēšana ūdenī un rasā, fermentācija, atdalīšana ar termisko apstādi sārmu šķīdumā, tvaika eksplozijas tehnika u. c. Pateicoties nanošķiedru īpašībām un tehnoloģiju attīstībai, nākotnē tām ir prognozējamas milzīgas perspektīvas.
Anotācija angļu valodā Nanotechnology is technology and science field, in which is explored the nanometer – sized structures. Now it very rapidly develops, especially in the field of nanomaterials, which creates a necessity for efficient and cost – effective nanofibres extraction methods, including from natural materials. Studies of natural materials in nanofibres extraction technology and using field are a topical because: in the world non-renewable resources are decreasing, people increase interest in sustainable and biodegradable materials and nanofibres provide broad and varied possibilities to the different articles. In recent years, has increased the importance of natural fibers, because they can help to find new and sustainable solutions. Cellulose is one of the most common natural polymers on the planet, and it is the main component of plant cell wall, therefore these resources are updated regularly. Since the properties of nanofibres ensure their application in nanobiocomposites, automotive, geotextile and elsewhere, then are looking for such extraction methods to be effective and successful integrated not only in laboratories but also in production. Currently, the most common method used is dew – retting and water – retting, fermentation, nanofibre isolation by heat treatment in alkali solution, the steam explosion technique etc. Thanks to the properties of nanofibres and technology, cellulose nanofibres are predicted enormous prospects in the future.
Atsauce Stikute, A., Kukle, S. Nanošķiedru iegūšanas metodes no kaņepēm un citiem dabīgiem materiāliem. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.5, 2010, 129.-133.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 9669