Information about Author
Name, Surname:

Tadeusz Chudoba