Information about Author
Name, Surname:

R. Hakkou