Information about Author
Name, Surname:

Anatoli I. Popov