Information about Author
Name, Surname:

Alberto Pietro Damiano Baltrocchi