Metilidēnbeldrumskābju iegūšanas paņēmiens ar jēlglicerīnu kā reakcijas vidi
Inese Mieriņa, Dārta-Zelma Skrastiņa, Māra Jure, Aleksejs Smirnovs, Rebeka-Anna Līpiņa

Izgudrojums attiecas uz organiskās ķīmijas nozari, konkrētāk uz jaunu aizvietotu 5-metilidēn-1,3-dioksān-4,6-dionu iegūšanas paņēmienu. Paņēmiens paredzēts savienojumu iegūšanai no meldrumskābes un aldehīdiem jēlglicerīnā kā reakcijas vidē bez papildu katalizatoru pievienošanas, produktus izdalot ar vispārpieņemtām metodēm.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv