Integrētas pieejas izstrāde diskrētu notikumu un nepārtrauktu sistēmu imitācijas modelēšanai un vizualizācijai
2008
Arnis Lektauers

Aizstāvēšana
08.12.2008. 14:30, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, M1/3-208

Zinātniskais vadītājs
Jurijs Merkurjevs

Recenzenti
Aleksandrs Glazs, Peteris Rivža, Jerzy W. Rozenblit

Datorgrafikas un vizualizācijas metodes aizvien plašāk tiek izmantotas imitācijas modelēšanas jomā, līdztekus imitācijas modelēšanas rezultātu prezentēšanas iespēju nodrošināšanai ļaujot paātrināt imitācijas modeļu verifikācijas un validācijas uzdevumu izpildi. Straujā datorgrafikas tehnoloģiju attīstība rada iespējas izveidot arvien sarežģītākus un reālistiskākus modelējamo sistēmu vizuālos attēlojumus, tajā pašā laikā izvirzot papildus prasības esošajiem imitācijas modelēšanas risinājumiem un radot nepieciešamību pēc jaunām pieejām un metodēm imitācijas modelēšanas un vizualizācijas integrācijā. Abstract Promocijas darbā ir aprakstīti imitācijas modelēšanas un vizualizācijas integrācijas pētījumu rezultāti, kas iegūti, risinot tādas aktuālas problēmas, kā lietotāja interaktivitātes nodrošināšana imitācijas gaitā, kā arī imitācijas un vizualizācijas sinhronizācijas un sadarbspējas nodrošināšana kombinētu diskrētu notikumu un nepārtrauktu sistēmu imitācijas modelēšanā. Darbā ir analizēts un pamatots uz sistēmpieeju balstītās diskrētu notikumu sistēmu specifikācijas (DEVS) lietojums un priekšrocības, kā arī ir veikta vizualizācijas pieeju un metožu salīdzinošā analīze to integrācijai imitācijas modelēšanā, identificējot esošo vizuālo imitācijas modelēšanas sistēmu trūkumus un definējot prasības integrētai vizuālai interaktīvai imitācijas modelēšanas videi. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, darba ietvaros ir izstrādāts jauns sistēmteorētisks formālisms integrētai vizuālai diskrētu notikumu un nepārtrauktu sistēmu imitācijas modelēšanai, kas īstenots programmatūras prototipa veidā. Darbā ir izklāstītas izstrādātās programmatūras sistēmas pamatā esošās koncepcijas, realizācijas detaļas un eksperimentālās pārbaudes rezultāti. Pētījumu rezultātu praktiskā nozīme un pielietojuma iespējas ir parādītas ar automatizētas ražošanas sistēmas imitācijas modeļa izstrādi un veiktajiem imitācijas eksperimentiem. Par promocijas darba galvenajiem rezultātiem ir nolasīti referāti 8 starptautiskās konferencēs, kā arī tie ir atspoguļoti 7 zinātniskajās publikācijās. Darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām un secinājumiem. Tajā ir 127 lappuses, 66 attēli un 16 tabulas pamattekstā, 4 pielikumi un 123 nosaukumu literatūras saraksts.


Atslēgas vārdi
Simulation Modelling, Visualization, DEVS

Lektauers, Arnis. Integrētas pieejas izstrāde diskrētu notikumu un nepārtrauktu sistēmu imitācijas modelēšanai un vizualizācijai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2008. 127 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196