Latvijas reģionu energosistēmu ilgtspējīgas attīstības modelēšana un optimizācija
2011
Ilze Dzene

Aizstāvēšana
18.07.2011. 10:00, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Kronvalda bulvārī 1, 21.auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Marika Rošā, Ivars Veidenbergs

Recenzenti
Mārtiņš Gedrovičs, Oļģerts Nikodemus, Georg Wagner-Lohse

Latvijai tāpat kā citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir izvirzīts mērķis 2020.gadā būtiski palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru enerģijas gala patēriņā, paaugstināt energoefektivitāti un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Lai gan jau šobrīd Latvijai ir otrs augstākais atjaunojamo energoresursu īpatsvars gala enerģijas patēriņā starp visām dalībvalstīm un nav grūtību izpildīt saistības attiecībā pret Kioto protokolu, tomēr 2020.gadam izvirzītie mērķi ir ambiciozi un to sasniegšana ir iespējama īstenojot ilgtspējīgu un ilgtermiņā pārdomātu enerģētikas un vides politiku. Galvenais promocijas darba mērķis ir ar reģionālās plānošanas politikas instrumentu palīdzību radīt priekšnoteikumus „zaļa” reģiona izveidei, kurš īstenotu Latvijas enerģētikas politikas mērķus Eiropas Savienības politikas kontekstā. Piemērotu politikas instrumentu noteikšanai promocijas darbā izstrādāti un aprobēti divi modeļi: 1) sistēmdinamikas modelis primāro energoresursu izmantošanas prognožu analīzei, kas attēlo Latvijas centralizētās siltumapgādes sistēmas struktūru un modelē trīs dažādu politikas instrumentu ietekmi uz izmantotā kurināmā sadalījumu ar mērķi palielināt koksnes kurināmā izmantošanu centralizētās siltumapgādes sistēmas, aizvietojot līdz šim lietoto dabasgāzi; 2) Reģionu CO2 emisiju samazināšanas optimizācijas modelis, lai atrastu tādu pieļaujamo CO2 emisiju līmeni reģionā, kuru iespējams sasniegt ar minimālām summārām izmaksām un vislielākajiem ieņēmumiem. Modelis aprobēts uz divu atšķirīgu Latvijas reģionu – bijušo Limbažu un Ogres rajonu sadedzināšanas iekārtu datiem. Darbā aprakstīto metodiku var izmantot plaša auditorija: valsts, pašvaldības, energoapgādes uzņēmumi un investori, kā arī zinātnieki atbilstoši to vajadzībām.


Atslēgas vārdi
Regional energy system, optimization, benchmark, CO2 emissions, environmental tax, system dynamics

Dzene, Ilze. Latvijas reģionu energosistēmu ilgtspējīgas attīstības modelēšana un optimizācija. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 130 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196