Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Mājokļu tirgus attīstības tendences Eiropas Savienības ziemeļu valstīs

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Mājokļu tirgus attīstības tendences Eiropas Savienības ziemeļu valstīs
Nosaukums angļu valodā Housing Market Development Tendencies in European Union Northern Countries
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Anastasija Ivanova
Ineta Geipele
Atslēgas vārdi housing market, market development stages, correlation, Latvia, Denmark, Sweden, Finland
Anotācija Rakstā tiek īsi aplūkota situācija būvniecības nozarē pēdējo gadu laikā un ar korelācijas analīzes piemēru tiek parādīta sakarība starp jauno mājokļu cenu indeksu un IKP attīstības dinamiku ES ziemeļu valstīs, pie kurām autores pieskaita Zviedriju, Dāniju, Somiju un Latviju. Par vienu no iemesliem lejupslīdei būvniecības tirgū autores min „kredītu kultūras” trūkumu daudzās valstīs un noslieci uz cenu burbuļa veidošanos. Tirgus nosliece uz cenu burbuļa veidošanos, t.i., neadekvāti augstas cenas akceptēšana tirgū, var tikt aprēķināta ar speciālas formulas palīdzību, kas minēta raksta ietvaros, kur arī var aplūkot tirgus noslieces pakāpi atkarībā no iegūto rādītāju lieluma. Izmantojot sniegto rādītāju klasifikāciju, tiek veikta aplūkojamo valstu attīstības posmu noteikšana, turpinājumā piedāvājot attīstības variantu shēmu. Nobeigumā izdarīti secinājumi par aplūkojamo tēmu un prognozes pētāmo valstu mājokļu tirgu turpmākai attīstībai.
Anotācija angļu valodā The article gives a brief overlook about the situation in building sector in the last years. The correlation analysis is used to show the connection between the price index of new dwellings and development tendencies of GDP in EU northern countries. By EU northern countries the authors define Sweden, Denmark, Finland and Latvia. As one of the recession reasons the authors mention the luck of the “culture of credits” in many countries and tendency to form price bubbles. The tendency to form price bubbles, which means the acceptation of inadequately high price, could be calculated by the specific formula which is mentioned in the article. Based on the results of calculations the tendency to form price bubbles is defined. Using the given classification, development periods of dwelling market are defined. This definition helps to create chart of development variants. The end of the article gives conclusions about the situation and prognosis about future development.
Atsauce Ivanova, A., Geipele, I. Mājokļu tirgus attīstības tendences Eiropas Savienības ziemeļu valstīs. No: Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma attīstība : Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta zinātniskie raksti. 1.sēj. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 58.-67.lpp. ISSN 2243-6030.
ID 10468