Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 3D scēnu vizualizēšana

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 10.10.2011 14:30, DITF, Meža ielā 1/3, Rigā, 202. aud.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 3D scēnu vizualizēšana
Nosaukums angļu valodā 3D Scene Rendering
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Aleksandrs Sisojevs
Atslēgas vārdi 3D computer graphics, medical object, ray tracing, rendering, surface modeling, volume estimation
Anotācija Trīsdimensiju objektu modelēšana un vizualizēšana tiek aizvien plašāk izmantotas dažādas jomās zinātnē un tehnikā. Strauja datorgrafikas tehnoloģiju attīstība rada iespējas izveidot telpisko objektu labas kvalitātes attēlu, tajā pašā laikā rodas papildus prasības vizualizēšanas un modelēšanas metožu efektivitātei. Promocijas darbā ir aprakstīti parametriskas brīvas formās virsmu vizualizēšanas un reālo objektu 3D ģeometriskas modelēšanas metožu pētījuma rezultāti. Darbā izpētīti brīvas formas virsmas vizualizēšanas, izmantojot staru trasēšanu, uzdevums un reālo objektu virsmas modelēšanas uzdevums. Darbā ir analizēta un pamatota jaunas vizualizēšanas metodes nepieciešamība un paradīta izstrādātās metodēs efektivitāte un priekšrocības, ka arī veikta salīdzinošā analīze ar vizualizēšanas rezultātiem, kas iegūti no esošām CAD – sistēmām. Darbā ir analizētas objektu modelēšanas metodes un paradīta piedāvāto metožu efektivitāte un priekšrocības uz reālo objektu piemēriem, ka arī veikts iegūto praktisko rezultātu eksperta novērtējums. Promocijas darba ietvaros ir izstrādātās jaunas parametrisko brīvas formas virsmu vizualizēšanas metodēs, reālo objektu 3D ģeometriskas modelēšanas metodēs un matemātiska 3D modeļa tilpuma izskaitļošanas algoritms. Darbā ir izklāstīti metožu un algoritma teorētiskais pamatojums, realizācijas detaļas un eksperimentālas pārbaudes rezultāti. Pētījumu rezultātu praktiskā nozīme un pielietojuma iespējas ir paradītas uz reālo objektu modelēšanas un vizualizēšanas piemēriem (datorizētas projektēšanas un medicīnas inženierijas uzdevumi), un to veiktajiem eksperimentiem. Par promocijas darba galvenajiem rezultātiem ir nolasīti referāti 14 starptautiskās konferences, kā arī tie ir atspoguļoti 15 zinātniskajās publikācijās. Darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem, 6 pielikumiem, literatūras saraksta, 43 zīmējumiem un ilustrācijas un 10 tabulas, kopā 180 lappuses. Literatūras sarakstā ir 129 nosaukumi.
Anotācija angļu valodā Modeling and visualization of the three dimensional objects are widely used in different areas of science and engineering. Fast development of computer graphics makes it possible to develop high quality images of spatial objects, and at the same time, this creates additional demands for visualization and modeling methods effectiveness. The doctoral thesis describes research results of parametrical free – form surface visualization and real object 3D geometrical modeling methods. Free – form surface visualization by ray tracing task and real objects modeling task are researched in this work. New visualization method necessity is analyzed and fortified and the developed methods effectiveness and advantages are shown. Also a comparing analysis was conducted with visualization results that were attained from existing CAD systems. In the work object modeling methods are analyzed and proposed method effectiveness and preferential on real object examples are shown, as well as practical result evaluation by expert was attained. In the frame of the doctoral theses new parametrical free – form surface visualization methods, real object 3D geometrical modeling methods and analytical 3D model volume calculation algorithm were developed. In the work, methods and algorithm theoretical basement, realization parts and experimental checkup results are shown. The practical meaning of research results and usage possibilities are shown on real objects modeling and visualization examples (computer aided design and medical engineering tasks) and experiments. The doctoral theses main results are presented at 14 international conferences, and they are reflected in 15 scientific papers. The thesis includes introduction, 4 chapters, conclusions, 6 appendices, references, 43 figures and illustrations and 10 tables, in total 180 pages. In the references list are 129 titles.
Atsauce Sisojevs, Aleksandrs. 3D scēnu vizualizēšana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 180 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 10823