3D scēnu vizualizēšana
2011
Aleksandrs Sisojevs

Aizstāvēšana
10.10.2011. 14:30, DITF, Meža ielā 1/3, Rigā, 202. aud.

Zinātniskais vadītājs
Aleksandrs Glazs

Recenzenti
Jurijs Merkurjevs, Jevgēņijs Kopitovs, Vytenis Punys

Trīsdimensiju objektu modelēšana un vizualizēšana tiek aizvien plašāk izmantotas dažādas jomās zinātnē un tehnikā. Strauja datorgrafikas tehnoloģiju attīstība rada iespējas izveidot telpisko objektu labas kvalitātes attēlu, tajā pašā laikā rodas papildus prasības vizualizēšanas un modelēšanas metožu efektivitātei. Promocijas darbā ir aprakstīti parametriskas brīvas formās virsmu vizualizēšanas un reālo objektu 3D ģeometriskas modelēšanas metožu pētījuma rezultāti. Darbā izpētīti brīvas formas virsmas vizualizēšanas, izmantojot staru trasēšanu, uzdevums un reālo objektu virsmas modelēšanas uzdevums. Darbā ir analizēta un pamatota jaunas vizualizēšanas metodes nepieciešamība un paradīta izstrādātās metodēs efektivitāte un priekšrocības, ka arī veikta salīdzinošā analīze ar vizualizēšanas rezultātiem, kas iegūti no esošām CAD – sistēmām. Darbā ir analizētas objektu modelēšanas metodes un paradīta piedāvāto metožu efektivitāte un priekšrocības uz reālo objektu piemēriem, ka arī veikts iegūto praktisko rezultātu eksperta novērtējums. Promocijas darba ietvaros ir izstrādātās jaunas parametrisko brīvas formas virsmu vizualizēšanas metodēs, reālo objektu 3D ģeometriskas modelēšanas metodēs un matemātiska 3D modeļa tilpuma izskaitļošanas algoritms. Darbā ir izklāstīti metožu un algoritma teorētiskais pamatojums, realizācijas detaļas un eksperimentālas pārbaudes rezultāti. Pētījumu rezultātu praktiskā nozīme un pielietojuma iespējas ir paradītas uz reālo objektu modelēšanas un vizualizēšanas piemēriem (datorizētas projektēšanas un medicīnas inženierijas uzdevumi), un to veiktajiem eksperimentiem. Par promocijas darba galvenajiem rezultātiem ir nolasīti referāti 14 starptautiskās konferences, kā arī tie ir atspoguļoti 15 zinātniskajās publikācijās. Darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem, 6 pielikumiem, literatūras saraksta, 43 zīmējumiem un ilustrācijas un 10 tabulas, kopā 180 lappuses. Literatūras sarakstā ir 129 nosaukumi.


Atslēgas vārdi
3D computer graphics, medical object, ray tracing, rendering, surface modeling, volume estimation

Sisojevs, Aleksandrs. 3D scēnu vizualizēšana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 180 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196