Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana
2011
Ilze Judrupa

Aizstāvēšana
25.11.2011. 13:00, RTU IEVF Meža iela 1/7 - 309

Zinātniskais vadītājs
Maija Šenfelde

Recenzenti
Elīna Gaile-Sarkane, Andrejs Čirjevskis, Tatjana Orehova

Pēc neatkarības atgūšanas Latvijā vienmērīgas reģionālās attīstības nodrošināšana atkal ir kļuvusi par vienu no aktuālākajām problēmām, jo ir vērojamas būtiskas teritoriālās atšķirības sociāli ekonomiskās attīstības ziņā. Tās izpaužas atsevišķu teritoriju nepietiekamā ekonomiskā attīstībā un saimnieciskajā aktivitātē, atšķirīgā nodarbinātības un iedzīvotāju ienākumu līmenī, kā arī sociālās un kultūras dzīves nosacījumos. Pirmajā promocijas darba daļā „Reģiona konkurētspējas jēdziena būtība un analīze” tiek izpētīta konkurētspējas kā ekonomiskā jēdziena evolūcija, noskaidrota reģiona būtība un kritiski novērtētas dažādas reģiona konkurētspējas definīcijas. Darba autore, pēc veiktās izpētes, sniedz savu, pilnveidotu reģiona konkurētspējas definīciju. Šajā daļā arī tiek izpētīti un apkopoti reģiona konkurētspēju ietekmējošie faktori un tiek piedāvāts autores izstrādātais reģiona konkurētspēju ietekmējošo faktoru grafiskais modelis. Otrajā daļā „Reģiona konkurētspējas novērtēšanas iespējas un konkurētspējas indeksa izstrāde” darba autore izanalizē pasaulē pazīstamākās reģiona konkurētspējas novērtēšanas metodes, kā arī piedāvā reģiona konkurētspējas novērtēšanas sistēmu. Šīs sistēmas pamatā ir reģiona konkurētspēju ietekmējošo rādītāju atlase Latvijas plānošanas reģioniem, faktoru relatīvo svaru noteikšana un rādītāju normalizācija. Šajā nodaļā tiek izstrādāta Reģiona konkurētspējas indeksa (RKI) funkcija, kritēriji konkurētspējas līmeņa novērtēšanai, kā arī tiek izstrādāta konkurētspējas līmeņa / pieauguma tempa matrica. Konkurētspējas faktoru izvietojums šajā matricā ļauj novērtēt konkurētspēju veicinošos, kavējošos, kā arī potenciāli veicinošos vai potenciāli kavējošos faktorus. Trešā daļa „Latvijas reģionu konkurētspējas indeksi un reģionu attīstības iespējas” ir veidota kā Reģiona konkurētspējas indeksa aprēķināšana un to ietekmējošo rādītāju analīze. Darba autore ir apkopojusi katra plānošanas reģiona konkurētspēju veicinošos un bremzējošos faktorus, izmantojot Konkurētspēju ietekmējošo faktoru matricās iegūtos rezultātus. Darba autore ir apkopojusi galvenos secinājumus un izstrādājusi sešus priekšlikumus Reģiona konkurētspējas indeksa pielietošanai Latvijā. Promocijas darba „Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana” apjoms ir 172 lpp., neskaitot pielikumus. Darbā iekļauti 104 attēli, 49 tabulas un 10 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 113 avoti.


Atslēgas vārdi
competitiveness, regional competitiveness index, development, regions, factors

Judrupa, Ilze. Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 172 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196